GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnina

 

Članak 1.

 

Odbija se ponuda trgovačkog društva H-ABDUCO d.o.o., (OIB:13667298928), Zagreb, Radnička cesta 41, za kupnju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra-poslovnih prostora koji se nalaze u zgradi u Rijeci, Milutina Barača 7, sagrađenoj na kč.br. 1323/2-proizvodna hala, garaža, skladište i dvorište, površine 5021 m², upisanoj u zk.ul.br. 3518, k.o. Rijeka i to pod rednim brojem:

1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)

Pomoćne prostorije u prizemlju koje se sastoje od ulaznog hodnika, predprostora i mjerne stanice u ukupnoj površini od 44,77 m², u ½ dijela,

26. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-26)

Poslovni prostor br. 2 u prizemlju istok zapad koji se sastoji od prodajno skladišnog prostora, spremišta, kupatila i WC-a, ukupne površine 489,07 m² što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 236/10000, u 1/1 dijela,

27. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27)

Poslovni prostor br. 2. na međukatu istok zapad koji se sastoji od skladišnog prostora i kancelarije ukupne površine 465,23 m² što na cijelu zgradu iznosi 211/10000 dijela, u 1/1 dijela,

28. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-28)

Prizemlje-zajednički hol ukupne površine od 59,68 m², u ½ dijela,

u vlasništvu trgovačkog društva H-ABDUCO d.o.o., (OIB:13667298928), Zagreb, Radnička cesta 41, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 333.000,00 eura (slovima: tristotridesettritisućeeura) s rokom uplate do 31. svibnja 2024. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/37

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.