GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (“Narodne novine” broj 10/24) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane

funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentralizirane funkcije odnosno rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2024. godini (u daljnjem tekstu: osnovne škole).

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u okviru bilančnih prava utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (“Narodne novine” broj 10/24).

 

II.

 

U Proračunu Grada Rijeke se u okviru bilančnih prava iz točke I. stavka 2. ove Odluke osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 2.525.111,00 eura, od čega se iznos od:

 • 2.503.111,00 eura odnosi se na
  • materijalne i financijske rashode u okviru Razdjela 106 i 108 te na
  • rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje) u okviru Razdjela 105,
 • 22.000,00 eura odnosi se na
  • rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u okviru Razdjela 105.

 

Rashodi za materijalne i financijske rashode

 

III.

 

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

 

IV.

 

Kriterij i mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola je prosječni iznos ostvarenja svih materijalnih i financijskih rashoda po pojedinoj školi u razdoblju od 2019. do 2023. godine, uvećan za 10,75%.

Materijalni i financijski rashodi financiraju se osnovnim školama sukladno Pravilniku kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i računski plan, odnosno prema ekonomskoj klasifikaciji, u okviru skupine računa 32 – Materijalni rashodi i 34 – Financijski rashodi.

Na temelju kriterija i mjerila iz stavaka 1. i 2. ove točke, raspored godišnjih sredstava za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama utvrđuje se u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.). 

 

 

V.

 

Prilikom raspodjele financijskih sredstava iz točke IV. ove Odluke, raspoloživi godišnji iznos sredstava, osnovne škole su dužne rasporediti na materijalne i financijske rashode, a koji uključuju sljedeće:

1. rashode za energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje osnovna škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitog nastavnog plana i programa,

2. rashode za prijevoz učenika sukladno zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi,

3. rashode za zakupninu za zakupljeni prostor i opremu, kada je to nužno za ostvarivanje redovitog nastavnog plana i programa osnovne škole,

4. rashode za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine, prema posebnom popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

5. rashode za obvezne godišnje zdravstvene preglede zaposlenika sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti,

6. rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja koji uključuju:

 • periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,
 • ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,
 • izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,
 • ispitivanje hidrantske unutarnje mreže,
 • pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica, toplinskih podstanica, klima uređaja, AKU stanice i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,
 • ispitivanje električnih instalacija,
 • ispitivanje gromobranskih instalacija,
 • ispitivanje sustava za dojavu požara,
 • ispitivanje tipkala za daljinsku iskapčanje napajanja,
 • ispitivanje panik rasvjete,
 • mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku,
 • ispitivanje svih ostalih aparata i uređaja,
 • redovni pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.

7. rashode za odvoz komunalnog otpada,

8. rashode za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda te sve druge propisane i nužne rashode za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

U okviru materijalnih i financijskih rashoda iz stavka 1. ove točke, osnovne škole ne mogu planirati sredstva za namjenu koja je utvrđena u točkama VI. i VII. ove Odluke.

U okviru materijalnih i financijskih rashoda iz točke II. ove Odluke planiraju se i rashodi za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove na Aktivnosti: Otplata zajma u Razdjelu 108 – Upravni odjel za financije.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

VI.

 

Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela, a koja se planiraju u okviru financijskog plana Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Za sve radove koji nisu obuhvaćeni Planom iz točke VII. stavka 2. ove Odluke osnovne škole su dužne podnijeti prijavu Upravnom odjelu za gradsku imovinu.

 

 

VII.

 

Škola je dužna prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem građevina Upravnom odjelu za gradsku imovinu.

Na temelju prijava osnovnih škola u smislu stavka 1. ove točke, Upravni odjel za gradsku imovinu ocjenjuje opravdanost iskazanih potreba i izrađuje Prijedlog plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2024. godinu, a koji sadrži i plan rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke.

Plan iz stavka 2. ove točke donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

 

VIII.

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sredstva nužna za realizaciju kapitalnih projekata.

Plan rashoda iz stavka 1. ove točke utvrđuje se u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.).

 

Završne odredbe

 

IX.

 

Svaki rashod i izdatak koji se financira na temelju ove Odluke mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

X.

 

Ravnatelj osnovne škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

 

XI.

 

Osnovne škole obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23) te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

 

XII.

 

Ako se građevinama i/ili opremom zajedno koriste osnovna škola i druga ustanova, obvezne su sklopiti sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda.

Sporazumom se utvrđuje nositelj rashoda, kriteriji za razgraničavanje rashoda te rokovi obračuna i način plaćanja.

 

XIII.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/29

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 28. ožujka 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.


(klik za uvećanu tablicu)


(klik za uvećanu tablicu)