GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju članka 7. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Ulica ili trg je javna površina u općoj uporabi kojoj se određuje ime radi lakšeg snalaženja u prostoru i dodjeljivanja kućnih brojeva zgradama.

Ulica i trg mogu se nalaziti samo unutar granica područja naselja.

 

Članak 4.

 

Ulica i trg moraju imati ime.

Ime se može odrediti i za drugu javnu površinu u općoj uporabi kao što je cesta, avenija, aleja, park, perivoj, prolaz, prilaz, magistrala, šetalište, stube, obala, uvala, odvojak, put, poljana, gat, stubište, obronak, brijeg, zavoj, dol, prečac, vidikovac i slično.

Na području grada Rijeke ne mogu biti dvije ili više ulica, odnosno trgova s istim imenom.

 

Članak 5.

 

Ime ulice i trga određuje Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) na prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Odbor).

 

Članak 6.

 

Ulica i trg mogu imati ime po općim i zemljopisnim pojmovima, toponimima, biljnim i životinjskim vrstama karakterističnim za područje grada Rijeke, povijesnim događajima, pokretima i datumima vezanim za povijesne događaje, po imenima drugih gradova i država, imenima osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos u povijesti Grada Rijeke te njegovom političkom, kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju, a ime ulice može imati i brojčane oznake.

Ime ulice i trga određuje se na način da se može upisati na osobne dokumente koji se izrađuju u skladu s međunarodnim standardima.

 

 

II. FOND IMENA

 

Članak 7.

 

Za područje grada Rijeke vodi se jedinstveni Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova.

Fond imena osniva i vodi Odbor.

 

Članak 8.

 

Prijedlog za uvrštenje pojmova, imena osoba odnosno značajnih datuma u Fond imena podnosi se Odboru u pisanom obliku.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti:

 • građani i udruge građana
 • članovi Gradskog vijeća
 • Gradonačelnik Grada Rijeke
 • vijeća mjesnih odbora
 • vijeća i predstavnici nacionalnih manjina
 • vjerske zajednice
 • političke stranke
 • ustanove i druge pravne osobe.

Ako se za uvrštenje u Fond imena predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

Ako se za uvrštenje u Fond imena predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojega se podnosi prijedlog.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, kao i na temelju vlastite inicijative, u Fond imena Odbor može uvrstiti pojmove, značajne datume odnosno imena osoba za koje Odbor ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

 

Članak 9.

 

U razmatranju prijedloga iz članka 8. stavka 2. ove Odluke, Odbor ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu sadržajnost.

Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinom liku i djelu, racionalnoj i suvremenoj spoznaji tog djela te njegovog posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana i Grada Rijeke.

Sadržajnost prijedloga očituje se u uvažavanju razmjerne zastupljenosti imena ulica iz razdoblja nakon drugog svjetskog rata i potrebi očuvanja bitnih odrednica antifašističkog i humanističkog značaja, imena značajnih hrvatskih velikana i njihovih djela, kao i svjetski poznatih osoba koje su u Rijeci bile uvažavane i koje su uvažavale Rijeku i njezine građane.

 

III. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

 

Članak 10.

 

Na temelju podataka iz Fonda imena, Odbor utvrđuje prijedlog za imenovanje ulice i trga.

Prilikom utvrđivanja prijedloga, Odbor se rukovodi sljedećim kriterijima:

 • uvažavanje izvornih naziva ulica i trgova iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se tijekom povijesti udomaćili i postali dio svijesti građana
 • uvažavanje potrebe grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacijske obavijesti
 • izbjegavanje nepotrebnog mijenjanja imena ulice ili trga više puta.

 

Članak 11.

 

Ulicama u rubnim dijelovima grada daju se imena iz zemljopisne nomenklature, odnosno već zatečena imena koja podsjećaju na nekadašnji morfološki izgled (Brdo, Dolčić, Klančić, Rebar i sl.) ili vrste zelenih površina (Ljeska, Borik, Zelengaj, Grabova, Črešnjeva i sl.).

Ulicama u novoizgrađenim dijelovima grada daju se imena zaslužnih osoba iz povijesti, politike, kulture, znanosti i ostalih društvenih djelatnosti, a koje su živjele ili djelovale na području grada Rijeke.

 

IV. POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA ULICA I TRGOVA

 

Članak 12.

 

Prijedlog za određivanje imena ulice i trga može podnijeti predlagatelj iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odboru u pisanom obliku i obvezno sadrži:

 • prijedlog za određivanje imena ulice ili trga u skladu s člankom 8. ove Odluke
 • tekstualni opis s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu ulice ili trga i
 • grafički prikaz ulice ili trga.

Na traženje Odbora, predlagatelj je dužan dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

 

Članak 13.

 

Iznimno od odredbe članka 12. stavka 2. ove Odluke, ukoliko se za određivanje imena ulice i trga predlaže ime koje je već sadržano u Fondu imena, dovoljno je u prijedlogu naznačiti da je predloženo ime već uvršteno u Fond imena.

 

Članak 14.

 

Prijedlog odluke o određivanju imena ulice ili trga utvrđuje Odbor po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora na čijem se području nalazi ulica ili trg.

Ime ulice i trga mora biti usklađeno s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.

Na temelju prijedloga Odbora Gradsko vijeće donosi odluku o određivanju imena ulice i trga na području grada Rijeke.

 

Članak 15.

 

Sastavni dio odluke iz članka 14. stavka 3. ove Odluke je službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj je prikazano ime ulice odnosno trga prije donošenja odluke i ime ulice odnosno trga kako se predlažu odlukom.

 

Članak 16.

 

Odlukom iz članka 14. stavka 3. ove Odluke određuju se i troškovi za provedbu odluke na strani Grada Rijeke i osoba koje imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području na koje se promjene odnose te se određuje način njezine provedbe.

 

 

Članak 17.

 

O donošenju odluke iz članka 14. stavka 3. ove Odluke, Grad Rijeka će obavijestiti Državnu geodetsku upravu, Područni ured za katastar Rijeka, najkasnije u roku od osam dana od dana objave odluke u „Službenima novinama Grada Rijeke“.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/04, 44/09 i 21/12).

 

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/27

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 28. ožujka 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.