GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu („Narodne novine“ broj 10/24), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/24) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2024. godini

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu, u iznosu od 2.275.388 eura.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 18/23), Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu („Narodne novine“ broj 10/24) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/24).

 

Članak 2.

 

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

  1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.017.428 eura i
  2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 257.960 eura.

 

Članak 3.

 

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2024. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (najmanje 140 vatrogasaca), utvrđen Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15).

 

Članak 4.

 

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

  • plaće,
  • ostali rashodi za zaposlene,
  • doprinosi na plaće.

 

 

Članak 5.

 

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

 

Članak 6.

 

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

  • naknade troškova zaposlenima,
  • rashodi za materijal i energiju,
  • rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),
  • ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/30
URBROJ: 2170-1-01-00-24-2
Rijeka, 28. ožujka 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.