GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 7.Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“ broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 8. travnja 2024. godine

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22 i 12/23) u članku 1. podstavci 2. i 5. mijenjaju se i glase:

„ – Maja Šepac Rožić – Grad Bakar“

– Natali Iskra – Grad Opatija“.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/24-01/48-71

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 8. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.