GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 7.Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. travnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Članak 1.

 

Imenuje se VINKO RANDIĆ, savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za opće poslove, kao osoba zadužena za nepravilnosti.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti su:

Telefon: 051/209-477

e-mail: vinko.randic@rijeka.hr.

 

Članak 2.

 

Osoba zadužena za nepravilnosti obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Zakon) i na Zakonu utemeljenih propisa.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18).

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/52-72

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 15. travnja 2024.

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.