GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju članova

Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– dr.sc. Srećko Jelušić,

– Dunja Kučan Nikolić,

– Ljiljana Cvjetović.

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/54-73

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 22. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.