GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23), članka 30. stavka 3. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju članova Kazališnog vijeća

Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

I.

 

Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Petra Pejić-Papak,

– Nina Sabo,

– Nebojša Zelič.

II.

 

Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/55-73

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 22. travnja 2024.

 

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.