GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 21. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/24) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

Odluku o dozvoli na pomorskom dobru

(lokacija broj 18., S Zavoj, oznaka 1.6.)

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je na Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke objavljen 28. ožujka 2024. godine, za lokaciju broj 18., S Zavoj, oznaka 1.6. pristigla jedna ponuda ponuditelja PEŠEKAN j.d.o.o. Rijeka, Vladivoja i Milivoja Lenca 65, OIB:11760638104.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka je potpuna te se ponuditelj PEŠEKAN j.d.o.o. Rijeka, Vladivoja i Milivoja Lenca 65, OIB:11760638104 utvrđuje najpovoljnijim.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za donošenje rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/42

URBROJ: 2170-1-01-00-24-13

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.