GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 21. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/24) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

Odluku o dozvoli na pomorskom dobru

(lokacija broj 10., Preluk, oznaka 0.16.)

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je na Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke objavljen 28. ožujka 2024. godine, za lokaciju broj 10., Preluk, oznaka 0.16. pristigla jedna ponuda ponuditelja PROMOCIJA d.o.o. Rijeka, Zagrebačka 5, OIB:48899102587.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka je potpuna te se ponuditelj PROMOCIJA d.o.o. Rijeka, Zagrebačka 5, OIB:48899102587 utvrđuje najpovoljnijim.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za donošenje rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/42

URBROJ: 2170-1-01-00-24-10

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.