GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), točke 2.3.3. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. verzija 2.1. (KLASA:910-08/21-07/1, URBROJ:538-06-3-1-1/280-23-30) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Strategija iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove Odluke i predmetom je objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na web stranici Grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/39

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.

 

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine