GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju točke 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. verzija 2.1. (KLASA: 910-08/21-07/1, URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu Akcijski plan).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a Akcijski plan kao provedbeni akt Strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/24-01/38

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.