GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture

Turističkoj zajednici grada Rijeke

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) daje Turističkoj zajednici grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) na upravljanje javnu turističku infrastrukturu.

 

Članak 2.

Javna turistička infrastruktura u smislu članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. Kaštel Trsat upisan na:

 • k.č.br. 2082, zk. uložak br. 1325 k.o. Sušak – nova, površine 1873 m2 .

2. Nugentov park upisan na:

 • k.č.br. 2080/1 i dio 2080/2 zk. uložak br. 1329 k.o. Sušak – nova, površine 4046 m2
 • dio k.č. 2083/1 zk.uložak br. 1332 k.o. Sušak – nova, površine od cca 254 m2
 • k.č.br. 2075/2, zk. uložak br. 1854 k.o. Sušak – nova, površine 44 m2
 • k.č.br. 2076, zk. uložak br. 1323 k.o. Sušak – nova, površine 375 m2
 • k.č.br. 2077, zk. uložak br. 1324 k.o. Sušak – nova, površine 114 m2
 • k.č.br. 2075/2, zk. uložak br. 1330 k.o. Sušak – nova, površine 746 m2
 • dio k.č.br. 1947, zk. uložak br. 2993 k.o. Sušak – nova, površine od cca 3080 m2.

3. Riječki tunel

 • obuhvaća prostor tunela koji se proteže od ulice Dolac (od dvorišta Osnovne škole Dolac do Trga Grivica (u neposrednoj blizini crkve sv. Vida).

Obuhvat javne turističke infrastrukture prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (PRILOG 1.).

 

Članak 3.

           

Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom iz članka 2. ove Odluke daje se Turističkoj zajednici na rok od 1. svibnja 2024. godine do 1. svibnja 2034. godine.

 

Članak 4.

 

Turistička zajednica dužna je:

 • provoditi tekuće održavanje javne turističke infrastrukture iz članka 2. ove Odluke,
 • pažnjom dobrog gospodarstvenika upravljati, gospodariti, štititi, čuvati i obnavljati javnu turističku infrastrukturu iz članka 2. ove Odluke u skladu s pravilima graditeljskog i konzervatorskog održavanja i posebnim pravilima zaštite te održavati okoliš u obuhvatu javne turističke infrastrukture,
 • podmirivati troškove održavanja javne turističke infrastrukture iz članka 2. ove Odluke, a osobito troškove usluge odvoza otpada, usluge telefona, grijanja, vodne i komunalne naknade, utroška električne energije, utroška vode te svih ostalih davanja nastalih korištenjem iste,
 • provoditi redovite kontrole postojećeg stanja te preventivne i zaštitne mjere kako bi se smanjila mogućnost pojave oštećenja na prostorima unutar zidina Kaštela Trsat,
 • o svom trošku urediti zelene površine Kaštela Trsat s posebnim naglaskom na Nugentov park, što uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, hortikulturno uređenje te redovito održavanje zelenih površina,
 • o svom trošku obnoviti dotrajale priključke električne energije i ugraditi nove, pregledati postojeća rasvjetna tijela i po potrebi ih obnoviti ili zamijeniti novim te nadograditi postojeći nadzorni sustav Kaštela Trsat i Nugentovog parka,
 • učiniti infrastrukturu iz članka 2. ove Odluke dostupnu javnosti te održavati red i čistoću, posebno uvažavajući prava i potrebe lokalnog stanovništva što posebice uključuje pravo određivanja uvjeta i načina korištenja od strane posjetitelja, pravo postavljanja naplatnih punktova, pravo uvođenja i naplate ulaza posjetiteljima,
 • omogućiti provedbu programa rada Interpretacijskog centra u sklopu projekta Kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ na Kaštelu Trsat,
 • surađivati s Gradom i drugim zainteresiranim subjektima na promidžbi javne turističke infrastrukture iz članka 2. ove Odluke u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

Sredstva ostvarena od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom iz članka 2. ove Odluke Turistička zajednica će koristiti za tekuće održavanje i upravljanje istom.

Turistička zajednica dužna je nadležnim upravnim tijelima Grada jednom godišnje podnijeti izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima upravljanja javnom turističkom infrastrukturom iz članka 2. ove Odluke.

Turistička zajednica dužna je o upravljanju javnom turističkom infrastrukturom iz članka 2. ove Odluke podnijeti izvješće Gradonačelniku Grada Rijeke do kraja ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Članak 6.

 

Grad Rijeka dužan je:

 • investicijski održavati javnu turističku infrastrukturu iz članka 2. ove Odluke, a naročito Kaštel Trsat,
 • održavati javnu rasvjetu na javnoj turističkoj infrastrukturi iz članka 2. ove Odluke te podmirivati utrošak električne energije za istu,
 • održavati opremu namijenjenu za rad Interpretacijskog centra Kaštela Trsat kao i drugu imovinu koja je predmet prijenosa vlasništva Primorsko goranske županije na Grad, u sklopu projekta Kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“,
 • održavati osnovnu zaštitnu funkciju javnog tunelskog skloništa koji je dio javne turističke infrastrukture iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 7.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da sa Turističkom zajednicom sklopi ugovor o davanju na upravljanje javne turističke infrastrukture iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/34

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 28. ožujka 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.

 

PRILOG 1 – OBUHVAT JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

 

Kaštel Trsat na grafičkom prikazu označen je žutom bojom, a Nugentov park crvenom bojom.

Kastel-Trsat

 

Riječki tunel na grafičkom prikazu označen je plavom bojom

Rijecki-tunel