OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić

i

SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, zastupan po predsjednici Marini Cvitić
(u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 27. ožujka 2024. godine

 

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM VRTIĆU RIJEKA,

DJEČJEM VRTIĆU SUŠAK I DJEČJEM VRTIĆU MORE

 

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More (u daljnjem tekstu: Dodatak I. Ugovoru) mijenja se Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/23) sklopljen 26. lipnja 2023. godine.

 

 

Članak 2.

U članku 14. stavak 4. briše se.

 

 

Članak 3.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovnu plaću radnika raspoređenih na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova sukladno članku 44. ovoga Ugovora u rasponu od 1,235 do 2,596, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je radnik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.“.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Uvećanje za svaku navršenu godinu radnog staža (0,5%) primjenjuje se od prvog dana sjedećeg mjeseca.“.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

 

 

Članak 4.

 

Iza članka 42. dodaje se novi članak 42.a koji glasi:

„Osnovnu plaću radnika raspoređenih na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova sukladno članku 44. ovoga Ugovora u rasponu od 0,670 do 1,195, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je radnik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, za prosvjetni dodatak od 13,725% i za privremeni bruto dodatak u iznosu 163,62 eura mjesečno.“.

 

Članak 5.

Članak 43. mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu 947,18 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2024. godine koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2024. godine.“.

 

Članak 6.

Članak 50. mijenja se i glasi:

„Osnovna plaća radnika, uvećat će se za odrađene sate rada:

  • za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom …………………150%
  • za rad nedjeljom …………………………………………………………………………………………50%
  • za prekovremeni rad ………………………………………………………………………………….50%
  • za rad noću …………………………………………………………………….…………………………..40%
  • za rad subotom ………………………………………………………………………………………….25%
  • za smjenski rad……… ………………………………………………………………………………….10%
  • za dvokratni rad ………………………………………………………………………………………….10%

Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne isključuju, osim dodatka za smjenski rad i dodatka za dvokratni rad.

Radom u smjeni u smislu ovoga članka smatra se rad radnika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni. Uvećanje plaće za smjenski rad iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade toga dana za obavljanje poslova u drugoj smjeni.

Pod radom u drugoj smjeni podrazumijeva se isključivo rad radnika koji se provodi u:

– Dječjem vrtiću Rijeka, Podcentru predškolskog odgoja Potok i to rad svih radnika koji rade naizmjenično u drugoj smjeni u vremenu od 14:00 do 21:30 sati.

– U Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More rad radnika na radnom mjestu spremač i pralja koji rade naizmjenično u drugoj smjeni u vremenu od 14:00 do 22:00 sata.

Dvokratnim radom u smislu ovoga članka smatra se redovan rad radnika koji je prema utvrđenom radnom vremenu kod poslodavca organiziran tako da radnik posao ne obavlja dnevno u kontinuitetu, nego tijekom jednog dana u dva različita termina, s tim da je prekid rada između tih termina duži od 90 minuta. Uvećanje plaće za dvokratni rad iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za radni dan u kojem je radnik radio dvokratno.

Sudjelovanje u radu odgojiteljskog vijeća, stručnih aktiva, održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih konzultacija za roditelje ne smatraju se osnovom za ostvarivanje prava na uvećanje plaće za dvokratni rad iz stavka 1. ovoga članka.“.

 

Članak 7.

U članku 57. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Božićnica iznosi 300,00 eura.“.

 

Članak 8.

Iza članka 58. dodaje se novi članak 58.a koji glasi:

„Radniku pripada pravo na isplatu prigodne nagrade za uskršnje blagdane, u punom iznosu, neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu, a radniku koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca, ostvaruje isplatu uskrsnice kod jednog poslodavca. Radniku koji radi u dvije ili više Ustanova, prigodnu nagradu za uskršnje blagdane (uskrsnicu) isplaćuje samo jedna Ustanova i to po prethodnom dogovoru tih Ustanova.

Pravo na godišnju nagradu za uskršnje blagdane pripada svim radnicima koji su na Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim radnicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju.

Uskrsnica iznosi 100,00 eura.“.

 

Članak 9.

Članak 64. mijenja se i glasi:

„Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla (u daljnjem tekstu: naknada troškova prijevoza) u krugu od prve do četvrte zone javnog prijevoza, pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra (pješačka ruta).

Ako je od prebivališta odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada organiziran javni prijevoz, zaposlenik ima pravo na naknadu troška godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

Radnik je dužan dokazati mjesto stvarnog stanovanja (prebivalište/boravište) te se Poslodavcu pisano izjasniti o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza na početku kalendarske godine, odnosno tijekom kalendarske godine, ako dođe do promjene načina korištenja toga prava, ili ako dođe do promjene prebivališta odnosno boravišta radnika.

Radniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada radnik više od dva radna dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radnik koji za dolazak i odlazak s posla stvarno koristi javni prijevoz i za koji je kupljena karta javnog prijevoza ima pravo na naknadu troška prijevoza u visini cijene kupljene karte (na ime i prezime radnika), neovisno o udaljenosti između njegovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada.

Radnik koji ima prebivalište izvan četvrte zone javnog prijevoza, ima pravo na naknadu troškova u visini cijene kupljene karte (na ime i prezime radnika), odnosno potvrde prijevoznika, ali najviše do iznosa od 200,00 eura mjesečno u oba slučaja.

Pod javnim prijevozom, u smislu ovoga članka, smatra se mjesni i međumjesni prijevoz koji se međusobno ne isključuju, a koji radniku omogućuju redoviti dolazak na posao i redoviti povratak s posla.

Redoviti dolazak na posao i redoviti povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena radnika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu radnika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta.

Ako je od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada organiziran javni prijevoz iz stavaka 8. i 9. ovoga članka od više prijevoznika, a koji prometuju na toj relaciji, naknada troškova prijevoza će se isplaćivati u visini koja je povoljnija za poslodavca.

Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 0,18 eura po prijeđenom kilometru, uvećano za troškove mostarine i tunelarine (uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC na ime radnika i za odgovarajući dolazak na posao i povratak s posla), kao i u slučaju naknade troškova prijevoza radniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje, a ako se troškovi mostarine i/ili tunelarine ne mogu odvojiti od troškova cestarine, radnik ima pravo na naknadu cjelokupnog iznosa troška, uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC-a HAC-a i AZM-a na njegovo ime.“.

 

Članak 10.

 

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Ako ravnatelj radniku pisanom odlukom odobri korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u visini neoporezivog iznosa prema poreznim propisima.“.

 

Članak 11.

 

Ugovorne strane su suglasne da je ovaj Dodatak I. Ugovoru sklopljen danom njegova potpisivanja, a primjenjuje se od 1. ožujka 2024. godine.

 

Članak 12.

 

Ovaj Dodatak I. Ugovoru objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Članak 13.

 

Ovaj Dodatak I. Ugovoru sačinjen je u dvanaest (12) primjeraka od kojih svaka strana zadržava po četiri (4) primjerka.

 

 

Grad Rijeka

Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

Gradonačelnik

Predsjednica

Predsjednica

Marko Filipović, v.r.

Božica Žilić, v.r.

Marina Cvitić, v.r.

 

KLASA: 601-02/23-01/20

URBROJ: 2170-1-09-00-24-27