GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Godina XI – broj 3.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za gradsku imovinu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. ožujka 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika

o unutarnjem redu Upravnog odjela za gradsku imovinu 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za gradsku imovinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 – u daljnjem tekstu. Pravilnik) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 33. VIŠI SAVJETNIK-KOORDINATOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, u opisu poslova radnog mjesta, točka 4. mijenja se i glasi:

„pokreće i u svojstvu punomoćnika Grada sudjeluje u postupcima izvlaštenja pred nadležnim tijelom, podnosi prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske pred Vladom RH,  zastupa Grad u upravnim postupcima povrata/utvrđivanja naknade zemljišta, izrađuje podneske, podnosi redovne i izvanredne pravne lijekove te sastavlja tužbe kojima se iniciraju upravni sporovi, zastupa Grad i RH u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora vezano uz zemljište u vlasništvu Grada Rijeke i  RH pred sudovima, surađuje s odvjetničkim uredima u rješavanju sudskih sporova imovinsko-pravne naravi  te sudjeluje u ime Grada Rijeke i RH  kao (su)vlasnika zemljišta ili stranke u postupku u ishođenju akata kojim se dozvoljava zahvat u prostoru (15%)“.

Kod radnog mjesta rednog broja 35. SAVJETNIK ZA PRIPREMU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

U opisu poslova radnog mjesta, točka 3. mijenja se i glasi:

„izrađuje programe pripreme građevinskog zemljišta za razvojne projekte i druge zahvate u prostoru tehničkim i vremenskim terminima ostvarenja, predlaže prioritete pripreme zemljišta, vodi i prati projekte/zahvate do realizacije, te sudjeluje u  suradnji s drugim Odjelima u izradi Programa pripreme i  izgradnje prometnica (20%)“.

Opis razine standardnog mjerila složenosti poslova mijenja se i glasi: „radni zadaci su složeni i zahtijevaju stručnost, kreativnost, brzinu i ažurnost, visoki stupanj složenosti zadataka i postupaka koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga rada Odsjeka, posebice iz područja pripreme zemljišta, izrade strategija i programa vođenja projekata, pružanja savjeta i stručne pomoći u rješavanju složenih zadataka“.

Kod radnog mjesta rednog broja 36. SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, u opisu poslova radnog mjesta, u točkama 1. i 4. iza riječi: „u vlasništvu Grada Rijeke“, dodaju se riječi: „i RH“.

Kod radnog mjesta rednog broja 40. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

U opisu poslova radnog mjesta, točka 2. mijenja se i glasi:

„rješava pojedinačne zahtjeve stranaka koji se odnose na raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada (analizira zahtjev, izrađuje i pravno potvrđuje materijal za kolegij Gradonačelnika, izrađuje ugovore, sporazume i sl. te prati realizaciju ugovornih obveza), izrađuje informacije i odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba vezano uz mogućnost raspolaganja zemljištem u vlasništvu Grada i RH, izrađuje manje zahtjevne analize vlasništva za potrebe Odsjeka, Odjela i drugih Upravnih odjela, radi uknjižbe prava vlasništva u korist Grada Rijeke i RH te rješava imovinsko-pravne odnose s Republikom Hrvatskom i izrađuje prijedloge za sklapanje izvan sudskih nagodbi s RH (50%)“.  

U opisu poslova radnog mjesta , u točki 4. iza riječi: „u vlasništvu Grada Rijeke“, dodaju se riječi: „i RH“.

Kod radnog mjesta rednog broja 43. REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE, broj izvršitelja povećava se sa 4 na 5 izvršitelja.

U opisu poslova radnog mjesta, točka 1. mijenja se glasi:

„pregledava i potvrđuje geodetske elaborate u kojima Grad Rijeka ili RH ima status stranke i po potrebi odlazi na terenski uviđaj istih, vodi evidenciju geodetskih elaborata  te vodi brigu o svim obavijestima ovlaštenih geodetskih izvođača u kojima se Grad Rijeka  i RH navodi kao vlasnik susjednog zemljišta, a sve kako ne bi došlo do uzurpacije zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke i RH  od strane fizičkih osoba i po potrebi odlazi na terenski uviđaj (20%)“.

Kod radnog mjesta rednog broja 46. SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 48. SAVJETNIK ZA POSLOVE E-NEKRETNINA I TEHNIČKE POSLOVE, broj izvršitelja povećava se sa 3 na 4 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 49. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE, broj izvršitelja smanjuje se sa 4 na 3 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 50. REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE, broj izvršitelja smanjuje se sa 2 na 1 izvršitelja.

Iza radnog mjesta rednog broja 50. REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE, ustrojava se novo radno mjesto pod rednim brojem 51. i glasi:

„51. REFERENT ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

Kategorija: III

Potkategorija: referent

Razina: –

Klasifikacijski rang: 11

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Odsjek za pravne i imovinske poslove

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (s određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • terenski očevid nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u svrhu utvrđivanja postojećeg stanja za potrebe provođenja postupka ozakonjenja, evidencije stvarnog stanja, legalnosti građevine, razgledavanja istih za potrebe provođenja javnih natječaja za prodaju nekretnina (30%)
  • svakodnevni rad na pripremi podataka za izradu početnog stanja približnih vrijednosti za potrebe stručne i administrativno – tehničke službe za poslove e-Nekretnina, a po višekratnom naputku MGIPU, rad u aplikaciji eNekretnine: uparivanje građevinskih zemljišta, najmova stanova (lokacije gdje je potrebna geodetska struka zbog dvojnog stanja katastra i zemljišne knjige te evaluacija ugovora (20%)
  • utvrđivanje položaja poslovnih prostora i terenska identifikacija istih za potrebe kartica poslovnih prostora, obilazak terena za objekte (poslovne prostore, stanove, OJN) gdje je potrebna provjera tlocrtne površine istih te gruntovno katastarska identifikacija, a nakon terenskog uviđaja ucrtavanje na katastarski i gruntovni plan (20%)
  • rad na legalizacijama nelegalno izgrađenih objekata za koje također postoji zakonski rok za dopunu nepotpunih zahtjeva prema OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, priprema dokumenata ovlaštenim geodetskim uredima za urise objekata po rješenju o izvedenom stanju ili drugom aktu; prikuplja podatke sa katastra u svrhu izrade geodetskih elaborata urisa objekata, parcelacija, legalizacija, dokumenata potrebnih za sudska ročišta te uvjerenja postojećim i novim kućnim brojevima (20%)
  • redovno ažurira i unosi u tablicu procjembene elaborate i elaborate geodetskih identifikacija te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Pročelnik i Voditelj Odsjeka (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit za B kategoriju te položen državni ispit.

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi  te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 51. do 59. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 52. do 60.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 52. odnosno novog rednog broja 53. VIŠI SAVJETNIK-KOORDINATOR ZA POSLOVE GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 53. odnosno novog rednog broja 54. SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA, broj izvršitelja smanjuje se sa 7 na 6 izvršitelja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/32-67
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 11. ožujka 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.