GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Godina XI – broj 3.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. ožujka 2024. godine, donio je

 

PLAN

prijma u službu u Grad Rijeku za 2024. godinu

 

I.

 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Rijeke i potreban broj službenika i namještenika koji se planira primiti u službu na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika koji se planira primiti u službu na određeno vrijeme u upravna tijela Grada Rijeke u 2024. godini.

 

II.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Planu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

III.

 

Na dan 31. prosinca 2023. godine u upravnim tijelima Grada Rijeke zaposleno je 418 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

 

IV.

 

U upravna tijela Grada Rijeke u 2024. godini planira se primiti 48 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, i to u:

 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

– dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  jedan službenik sa završenom srednjom stručnom spremom

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte

– tri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

– četiri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

– osam službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  sedam službenika sa završenom srednjom stručnom spremom

 1. Upravni odjel za gradsku imovinu

– sedam službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  tri službenika sa završenom srednjom stručnom spremom

 1. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

– tri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života

– dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  dva službenika sa završenom srednjom stručnom spremom

 1. Upravni odjel za financije

– jedan službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  jedan službenik sa završenom srednjom stručnom spremom

 1. Upravni odjel za opće poslove

– dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

–  dva službenika i namještenika sa završenom srednjom stručnom spremom.

 

V.

 

U upravna tijela Grada Rijeke u 2024. godini planira se primiti osam vježbenika na određeno vrijeme, i to u:

 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

– jedan vježbenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte

– jedan vježbenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

– tri vježbenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za gradsku imovinu

– jedan vježbenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života

– jedan vježbenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem

 1. Upravni odjel za opće poslove

– jedan vježbenik sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem.

 

VI.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili na drugi zakonom propisan način.

 

VII.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/24-01/30-66
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 4. ožujka 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.