OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Godina XI – broj 3.GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (dalje u tekstu: Poslodavac), s jedne strane

i

SINDIKAT GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, OIB: 59078335718, zastupan po predsjedniku Dejanu Mavrincu (dalje u tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 18. ožujka 2024. godine

 

DODATAK II.

Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike

u upravnim tijelima Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je 8. srpnja 2022. godine sklopljen Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim  tijelima Grada Rijeke, a dana 18. travnja 2023. godine Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/22 i 8/23 – dalje u tekstu: Kolektivni ugovor).

Ugovorne strane suglasne su da se uslijed okončanog postupka kolektivnog pregovaranja između ugovornih strana, pristupi izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.

 

 

Članak 2.

 

Članak 18. stavak 3. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(3) Dnevno radno vrijeme utvrđuje se u pravilu u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, uz toleranciju od 60 minuta po principu kliznog vremena, s odstupanjima od 30 minuta prije i 30 minuta poslije početka odnosno završetka dnevnog radnog vremena.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 42. stavak 2. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(2) Osnovica za obračun plaće iznosi 789,25 eura bruto.“

 

 

Članak 4.

 

Članak 44. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(1) Službenik ima pravo na stalni dodatak na osnovnu plaću (dalje u tekstu: stalni dodatak), u iznosu od 53,09 eura bruto, koji mu pripada uz isplatu plaće.“

 

 

Članak 5.

 

Članak 45. stavak 1. podstavak d) Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„d) za rad nedjeljom – 50,00 %“.

 

 

Članak 6.

 

Članak 53. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(1) Službenik ima pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 300,00 eura neto.“

 

 

Članak 7.

 

Članak 54. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(1) Službenik ima pravo na isplatu prigodne nagrade za božićne blagdane (tzv. božićnice) u iznosu od najmanje 300,00 eura neto.

(2) Prigodna nagrada iz stavka 1. ovoga članka pripada službenicima koji su zaposleni u upravnim tijelima Grada na dan 25. prosinca tekuće godine, a isplatit će se najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.“

 

 

Članak 8.

 

Iza članka 54. Kolektivnog ugovora dodaju se novi članci 54.a. i 54.b. i glase:

 

„Članak 54.a.

(1) Službenik ima pravo na isplatu prigodne nagrade za uskršnje blagdane (tzv. uskrsnice) u iznosu od najmanje 50,00 eura neto.

(2) Prigodna nagrada iz stavka 1. ovoga članka može se uvećati ukoliko za isto budu osigurana sredstva u proračunu Grada, ali najviše do visine neoporezivog iznosa utvrđenog za prigodne nagrade sukladno pozitivnim propisima.

(3) Prigodna nagrada iz stavka 1. ovoga članka pripada službenicima koji su zaposleni u upravnim tijelima Grada na dan Uskrsa po Gregorijanskom kalendaru, a isplatit će se najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

Članak 54.b.

(1) Pravo na isplatu prigodnih nagrada iz članka 53., 54. i 54.a. ovoga Ugovora službenici ostvaruju u punom iznosu, neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenici koji rade u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavaca, pravo na isplatu prigodnih nagrada ostvaruju razmjerno ugovorenom radnom vremenu kod svakog poslodavca.“

 

Članak 9.

 

 

Članak 55. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(1) Službenik – roditelj/posvojitelj/udomitelj ima pravo na isplatu poklona u povodu blagdana Svetog Nikole, za svako dijete do 15 godina života kao i ono koje u tekućoj godini navršava 15 godina života.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Pravo na poklon iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju roditelji/posvojitelji/udomitelji koji su zaposleni u upravnim tijelima Grada na dan 6. prosinca tekuće godine.“

 

 

Članak 10.

 

Članak 63. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„Ako Gradonačelnik odobri službeniku korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik ima pravo na naknadu troškova u visini od 0,27 eura po prijeđenom kilometru, a sukladno pozitivnim propisima uz uvjet predočenja računa kao dokaza realiziranih troškova.“

 

 

Članak 11.

 

Članak 66. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun potpora iz članka 57., 58. i 59. ovoga Ugovora iznosi  802,97 eura bruto.“

 

 

Članak 12.

 

Iza članka 72. Kolektivnog ugovora dodaje se članak 72.a. i glasi:

 

„Članak 72.a.

S ciljem zaštite zdravlja službenika, službenik ima pravo na sistematski pregled u zdravstvenoj ustanovi, uz mogućnost drugih vrsta liječničkih pregleda, prema dinamici i uvjetima koji će se utvrditi naknadno, a počevši od 1. siječnja 2025. godine.“

 

 

 

Članak 13.

 

Članak 102. stavak 2. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, sva pravna pravila uređena ovim Ugovorom i dalje se primjenjuju sve do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže godinu dana od isteka važenja kolektivnog ugovora.“

 

 

Članak 14.

 

Dnevno radno vrijeme iz članka 2. ovoga Dodatka II. Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. travnja 2024. godine.

 

 

Članak 15.

 

Osnovica za obračun plaće iz članka 3. ovoga Dodatka II. Kolektivnom ugovoru primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2024. godine, koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2024. godine.

 

 

Članak 16.

 

Osnovica za obračun potpora iz članka 11. ovoga Dodatka II. Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od isplata u mjesecu travnju 2024. godine.

 

 

Članak 17.

 

Ovaj Dodatak II. Kolektivnom ugovoru sačinjen je u osam istovjetnih primjeraka, po tri primjerka za svaku ugovornu stranu, dok se dva primjerka dostavljaju na evidenciju upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.

 

 

Članak 18.

 

Ovaj Dodatak II. Kolektivnom ugovoru stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-03/24-08/2

URBROJ: 2170-1-02-00-24-6

Rijeka, 18. ožujka 2024.

 

 

GRAD RIJEKA                                                                                                                                                           SINDIKAT GRADSKE UPRAVE

                                                                                                                                                                                                         GRADA RIJEKE

 

Gradonačelnik                                                                                                                                                                              Predsjednik

Marko Filipović, v. r.                                                                                                                                                              Dejan Mavrinac, v. r.