OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Godina XI – broj 3.GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: osnivač),

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant dr.sc. Marin Blažević,

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa  ravnateljica Magdalena Lupi Alvir,

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, kojeg zastupa ravnateljica Branka Benčić,

MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa v.d. ravnatelja Mladen Urem,

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, koju zastupa ravnatelj Niko Cvjetković, te

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU, koji zastupa ravnatelj Edvin Liverić Bassani (u daljnjem tekstu: poslodavac)

 

i

 

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, koji zastupa glavni tajnik Domagoj Rebić  (u daljnjem tekstu: sindikat)

 

sklopili su dana  20. veljače 2024. godine

 

DODATAK  I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE

GRADA RIJEKE

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 29. srpnja 2022. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/23) – u daljnjem tekstu: Ugovor.

Ugovorne strane suglasne su da pristupaju izmjenama i dopunama Ugovora kako slijedi.

 

Članak 2.

 

Članak 39. Ugovora mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće radnika u Ustanovama kulture jednaka je osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke.“

 

Članak 3.

 

Članak 43. Ugovora mijenja se i glasi:

„Radnicima u Ustanovama kulture određuju se  koeficijenti kako slijedi:

Radnik koji nakon stupanja na snagu ovog Dodatka ostvari više stručno zvanje sukladno rješenju ministarstva nadležnog za poslove kulture, a u skladu s odredbama Zakona o muzejima i Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja,  Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, bit će raspoređen na odgovarajuće radno mjesto u skladu s ostvarenim višim stručnim zvanjem.

Pravo iz stavka 2. ovoga članka radnik ostvaruje s plaćom za mjesec siječanj godine koja slijedi iza godine u kojoj je stekao više stručno zvanje temeljem potpisanog ugovora o radu s poslodavcem.“

 

Članak 4.

 

Članak 47. stavak 1. podstavak 3. Ugovora mijenja se se i glasi:

„ – za rad nedjeljom – 50 %“

 

Članak 5.

 

Članak 104. Ugovora mijenja se se i glasi:

„Radniku koji je do dana stupanja na snagu ovog Dodatka ostvario dodatak za više stručno zvanje sukladno članku 43. stavku 2. Ugovora, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu kojim ga raspoređuje na radno mjesto odgovarajuće ostvarenom stručnom zvanju u roku od 30 (trideset) dana od stupanja na snagu ovog Dodatka.

 

Članak 6.

 

Članak 105. Ugovora mijenja se se i glasi:

 „Ustanove kulture dužne su svoje akte uskladiti s odredbama ovog Dodatka u roku od 30 (trideset) dana od dana njegova stupanja na snagu.“

 

Članak 7.

 

Ovaj Dodatak sačinjen je u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, po 1 (jedan) primjerak za svakog potpisnika ovog Dodatka, dok se 2 (dva) primjerka dostavljaju za evidenciju upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.

 

Članak 8.

 

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana, a primjenjuje se počevši od 1. veljače 2024. godine.

Dodatak će se objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 611-01/23-01/54

URBROJ: 2170-1-09-00-23-11

 

GRAD RIJEKA

HRVATSKI SINDIKAT
DJELATNIKA U KULTURI

Gradonačelnik

Glavni tajnik

Marko Filipović, v. r.

Domagoj Rebić, v. r.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

 

Intendant   

dr.sc. Marin Blažević, v. r.

 

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

 

Ravnateljica
Magdalena Lupi Alvir, v. r.

 

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

 

Ravnateljica
Branka Benčić, v. r.

 

MUZEJ GRADA RIJEKE

 

v.d. Ravnatelja
Mladen Urem, v. r.

 

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

 

Ravnatelj
Niko Cvjetković, v. r.

 

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

 

Ravnatelj
Edvin Liverić Bassani, v. r.