GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

P R A V I L N I K

o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga te provedba projektnih natječaja Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Naručitelj) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: procijenjena vrijednost) manja od 26.540,00 eura te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost manja od 66.360,00 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), na koju se, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), isti ne primjenjuje.

U provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova te projektnih natječaja iz stavka 1. ovoga članka, osim odredbi ovoga Pravilnika, obvezno se primjenjuju i drugi važeći zakonski i podzakonski propisi te interni akti Naručitelja koji se odnose na pojedini predmet nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave.

U provedbi postupaka jednostavne nabave koristi se mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenje sredstava komunikacije koja nisu elektronička ili kombinacija istih.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

II. NAČELA I ANALIZA TRŽIŠTA

 

Članak 2.

 

U provedbi postupaka jednostavne nabave iz ovoga Pravilnika, Naručitelj je obvezan poticati tržišno natjecanje gdje god je to moguće te osigurati jednaki tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave i transparentnost postupaka.

Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično, zakonito, namjensko i svrhovito trošenje proračunskih sredstava (neovisno o izvoru sredstava).

Jednostavna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016 ili izbjegavanja primjene ovoga Pravilnika ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

U svrhu pripreme postupaka jednostavne nabave provodi se analiza tržišta koja obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave, a sve sukladno planiranim proračunskim sredstvima i potrebama upravnih tijela Naručitelja.

Informacije prikupljene analizom tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 

 

III. NADLEŽNOST ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

 

Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode se u Upravnom odjelu za opće poslove Naručitelja.

Sva upravna tijela Naručitelja-korisnici nabave (u daljnjem tekstu: upravna tijela-korisnici nabave) planiraju postupke jednostavne nabave, sudjeluju u pripremi postupaka jednostavne nabave, ugovaraju i prate izvršenje ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma ili narudžbenice te pripremaju i provode postupke izravnog ugovaranja procijenjene vrijednosti manje od 7.000,00 eura iz svog djelokruga rada.

Upravna tijela-korisnici nabave sklapaju ugovore o nabavi ili okvirne sporazume ili izdaju narudžbenice temeljem izuzeća propisanih odredbama ZJN 2016 iz svog djelokruga rada, neovisno o procijenjenoj vrijednosti.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, upravna tijela-korisnici nabave mogu pripremati i provoditi i postupke jednostavne nabave iz svog djelokruga rada, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura, na temelju odluke Gradonačelnika.

Pod pojmom “narudžbenica” iz ovoga Pravilnika smatraju se i nalog, zaključnica, zahtjevnica i slično, ako sadržava sve bitne sastojke za izvršenje predmeta nabave.

 

 

IV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 4.

 

Na sprječavanje sukoba interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016.

 

 

V. PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

Članak 5.

 

Na planiranje nabave i vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016.

Predmete nabave iz Priloga X. ZJN 2016 čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 7.000,00 eura koji se zbog svoje prirode sukcesivno izvršavaju pojedinačnim narudžbenicama i/ili ugovorima, potrebno je planirati pod jedinstvenim evidencijskim brojem.

Upravna tijela-korisnici nabave dužna su ažurno voditi evidenciju provedenih nabava, sklopljenih ugovora i/ili okvirnog sporazuma i izdanih narudžbenica te izvršenja svakog pojedinačnog ugovora ili okvirnog sporazuma ili narudžbenice u poslovnom informacijskom sustavu Naručitelja.

 

 

VI. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 6.

 

Postupak jednostavne nabave je tajan do njegova završetka.

Podaci prikupljeni u pripremi postupka nabave smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe postupaka sukladno načelima javne nabave.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu:

 • Javno prikupljanje ponuda,
 • Ograničeno prikupljanje ponuda,
 • Izravno ugovaranje.

Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode se putem specijaliziranog web servisa.

Iznimno, u slučaju objektivne nemogućnosti korištenja sredstva komunikacije iz stavka 4. ovoga članka, postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura provode se primjenom ostalih elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenjem sredstava komunikacije koja nisu elektronička ili kombinacijom istih.

Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 7.000,00 eura provode se primjenom ostalih elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenjem sredstava komunikacije koja nisu elektronička ili kombinacijom istih.

 

1. Javno prikupljanje ponuda

 

Članak 7.

 

Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na  temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.      

Javno prikupljanje ponuda provodi se za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000,00 eura te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 33.000,00 eura.

Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se neograničenom broju gospodarskih subjekata, a istodobno se može uputiti i na adresu jednog ili više gospodarskih subjekata po izboru Naručitelja.

 

2. Ograničeno prikupljanje ponuda

 

Članak 8.

 

Ograničeno prikupljanje ponuda je postupak jednostavne nabave u kojem Naručitelj, po vlastitom izboru, poziva najmanje tri gospodarska subjekta da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

Ograničeno prikupljanje ponuda provodi se, u pravilu, za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 7.000,00 eura, a manja od 15.000,00 eura te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 7.000,00 eura, a manja od 33.000,00 eura.

Iznimno, na zahtjev upravnog tijela-korisnika nabave, u postupcima jednostavne nabave procijenjenih vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka, može se provesti postupak javnog prikupljanja ponuda iz članka 7. ovoga Pravilnika.

 

3. Izravno ugovaranje

 

Članak 9.

 

Izravno ugovaranje je postupak jednostavne nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa ugovor s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, sukladno proceduri utvrđenoj internim aktima.

Izravno ugovaranje se provodi za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 7.000,00 eura.

Narudžbenicu ili Poziv za sklapanje ugovora upućuje upravno tijelo-korisnik nabave gospodarskom subjektu po vlastitom izboru, a na temelju prethodno dostavljene ponude gospodarskog subjekta.

Naručitelj ne smije izdati narudžbenicu ili uputiti Poziv za sklapanje ugovora temeljem zaprimljene ponude čija je cijena bez PDV-a jednaka ili veća od 7.000,00 eura.

Ponuda mora sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje narudžbenice odnosno sklapanje ugovora (primjerice: cijena bez PDV-a i s uračunatim PDV-om, podatak o roku valjanosti ponude, roku i načinu isporuke robe/pružanja usluga/izvođenja radova, podatke o ponuditelju, ostale okolnosti značajne za izvršenje predmeta nabave i sl.).

 

Članak 10.

 

Iznimno od odredbe članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabavu radova, robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 7.000,00 eura u sljedećim slučajevima:

 • nabave usluga zbog specijaliziranih stručnih znanja i/ili posebnih okolnosti koje ima gospodarski subjekt kojem se upućuje poziv (konzultantske usluge, specijalizirane usluge, tehnički razlozi ili slični opravdani razlozi),
 • nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,
 • kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,
 • nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,
 • nabave usluga iz Priloga X. ZJN 2016,
 • kada u postupku javnog prikupljanja ponuda nije dostavljena niti jedna ponuda, a nisu se bitno izmijenili uvjeti i zahtjevi iz prvotnog poziva za dostavu ponuda,
 • iznimne žurnosti izazvane događajem koji nije uzrokovan od strane Naručitelja.

U slučaju potrebe za izravnim ugovaranjem iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu ili izvršenje predmeta nabave, suglasnost za provedbu postupka daje Gradonačelnik na temelju obrazloženog prijedloga pročelnika upravna tijela-korisnika nabave.

Razlozi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti obrazloženi u zahtjevu za pokretanje postupka upravnog tijela – korisnika nabave, a u slučaju iz stavka 2. ovoga članka suglasnost Gradonačelnika mora biti u prilogu zahtjeva.

U provedbi postupka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu postupka jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda.

 

 

VII. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 11.

 

Postupci iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika pokreću se na zahtjev za pokretanje postupka upravnog tijela-korisnika nabave.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se upravnom tijelu koje provodi postupak vodeći računa o procijenjenoj vrijednosti, složenosti predmeta nabave te vremenu potrebnom za provođenje postupka nabave, i to: za predmete nabave iz Plana nabave najkasnije 15 (petnaest) dana prije planiranog početka postupka nabave, a za predmete nabave koji se ne navode u Planu nabave u primjerenom roku za pripremu i provedbu postupka nabave.

 

Članak 12.

 

Postupak jednostavne nabave priprema i provodi stručno povjerenstvo koje odlukom imenuje pročelnik upravnog tijela koje provodi postupak.

Stručno povjerenstvo čine najmanje dva člana.

U pripremi i provedbi postupka nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura obvezno sudjeluje najmanje jedna osoba koja ima važeći certifikat u području javne nabave.

Članovi stručnog povjerenstva te druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje u vezi s pojedinim predmetom nabave i/ili sudjeluju u pojedinim radnjama u postupku odgovorni su za zakonito i stručno provođenje postupaka jednostavne nabave.

 

 

Članak 13.

 

Postupak jednostavne nabave iz članka 7. ovoga Pravilnika pokreće se javnom objavom Poziva za dostavu ponuda.

Postupak jednostavne nabave iz članka 8. ovoga Pravilnika pokreće se dostavom Poziva za dostavu ponuda gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Postupak jednostavne nabave iz članka 9. ovoga Pravilnika pokreće se dostavom Narudžbenice ili Poziva za sklapanje ugovora gospodarskom subjektu.

Postupak jednostavne nabave iz članka 10. ovoga Pravilnika pokreće se dostavom Poziva za dostavu ponuda gospodarskom subjektu.

Rok za dostavu ponuda za postupke iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od pokretanja postupka.  

Rok za dostavu ponuda za postupke iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika mora biti primjeren predmetu nabave.          

 

Članak 14.

 

Poziv za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura sadrži sve bitne uvjete nabave uključujući uvjete za izvršenje ugovora/okvirnog sporazuma. Na sadržaj Poziva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZJN 2016 i drugih propisa kojima se utvrđuje sadržaj i način izrade dokumentacije o nabavi u postupcima javne nabave.

Za postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 15.000,00 eura, u pravilu se ne propisuju uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti ni jamstvo za ozbiljnost ponude.

Kriterij za odabir ponuda može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ako je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZJN 2016.

Tijekom roka za dostavu ponuda Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti Poziv za dostavu ponuda. U slučaju značajne izmjene Poziva, rok za dostavu ponuda će se primjereno produžiti.

U otvorenom roku za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom za dostavu ponuda, a Naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja dati u primjerenom roku te u slučaju značajnih izmjena Poziva za dostavu ponuda primjereno produžiti rok za dostavu ponuda. Naručitelj nije obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja ako je zahtjev zaprimljen na dan koji je određen kao rok za dostavu ponuda.

Dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Poziva za dostavu ponuda stavljaju se na raspolaganje gospodarskim subjektima na isti način kao i osnovni Poziv.

 

Članak 15.

 

U postupcima jednostavne nabave na odgovarajući se način primjenjuju opće odredbe i odredbe o provedbi postupka pregleda i ocjene iz ZJN 2016, ukoliko pojedina pitanja nisu uređena ovim Pravilnikom ili drugim aktom Naručitelja kojim je regulirano područje jednostavne nabave.

Naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku nabave te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti postupa i odlučuje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, Naručitelj utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka nabave.

Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.

U postupku izravnog ugovaranja iz članka 9. ovoga Pravilnika ne provodi se otvaranje ponuda.

U postupcima jednostavne nabave iz članaka 7., 8. i 10. ovoga Pravilnika ne provodi se javno otvaranje ponuda.

 

Članak 16.

 

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva.

Ponuda se dostavlja na način određen u Pozivu.

Na sadržaj i način izrade ponude te na postupanje u vezi s ponudom odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZJN 2016 i drugih propisa koji se odnose na ponudu u postupcima javne nabave.

 

Članak 17.

 

Na otvaranje ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZJN 2016 i drugih propisa koji se odnose na otvaranje ponuda u postupcima javne nabave.

 

Članak 18.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva te daje prijedlog za odabir najpovoljnije ponude ili poništenje postupka pročelniku upravnog tijela koje provodi postupak ili drugoj za to ovlaštenoj osobi, o čemu sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni.

U svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka iz ponuda na odgovarajući se način primjenjuju instituti iz ZJN 2016 i drugih propisa iz područja javne nabave. U zahtjevu za otklanjanje nedostataka Naručitelj je obvezan odrediti primjereni rok za postupanje ponuditelja. 

Sva dokumentacija o postupanjima iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio Zapisnika o pregledu i ocjeni.

U slučaju da Naručitelj utvrdi neotklonjiv nedostatak u ponudi, ista će se odbiti bez potrebe za daljnjim pregledom i ocjenom te ponude.

 

Članak 19.

 

Postupak jednostavne nabave iz članka 9. ovoga Pravilnika završava:

 • pisanim prihvatom narudžbenice od strane odabranog ponuditelja ili potpisom ugovora od strane ugovornih strana ili
 • dostavom obavijesti o poništenju postupka, ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne prihvati narudžbenicu ili odbije potpisati ugovor.

 

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 7.000,00 eura završava danom dostave obavijesti o odabiru ponude odnosno obavijesti o poništenju postupka. Obavijest se dostavlja na isti način i istim gospodarskim subjektima kao i Poziv. Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni prilog su obavijesti o odabiru ponude odnosno obavijesti o poništenju postupka.

Obavijest o odabiru ponude donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a obavijest o poništenju postupka donosi se u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka, osim ako je Naručitelj u Pozivu odredio duži rok.

Dostavom obavijesti o odabiru ponude stječu se uvjeti za sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma. Dostavom obavijesti o poništenju postupka stječu se uvjeti za pokretanje novog postupka.

 

 

Članak 20.

 

Za odabir je dovoljna jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Ponuda čija je cijena bez PDV-a jednaka ili veća od pragova za primjenu ZJN 2016 odbit će se.

Ponuda zaprimljena u postupku iz članka 8. ovoga Pravilnika čija je cijena bez PDV-a jednaka ili veća od praga za provedbu postupka iz članka 7. ovoga Pravilnika odbit će se. 

Ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, a za koju nije moguće osigurati dodatna sredstva, odbit će se.

 

Članak 21.

 

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako:

 • nije dostavljena niti jedna ponuda ili
 • ako nakon odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda.

Naručitelj može poništiti postupak nabave i iz drugih opravdanih razloga u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju ti razlozi moraju biti obrazloženi, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste.

 

Članak 22.

 

Naručitelj može ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u obavijesti koju je donio te takvi ispravci proizvode pravni učinak od istog dana od kojeg proizvodi pravni učinak obavijest koja se ispravlja.

 

Članak 23.

Naručitelj može po završetku postupka jednostavne nabave ponovno rangirati valjane ponude, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude odabrati sljedeću najpovoljniju ponudu ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak, ukoliko prvotno odabrani ponuditelj:

 • odbije potpisati ugovor o nabavi ili okvirni sporazum,
 • u roku valjanosti odustane od svoje ponude,
 • ne dostavi izjavu o produljenju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno roku iz izjave, ukoliko je jamstvo traženo,
 • ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili okvirnog sporazuma kako je propisano pozivom za dostavu ponuda i odredbom ugovora ili okvirnog sporazuma ili
 • na poziv Naručitelja ne dostavi Pozivom tražene dokumente.

 

 

VIII. OKVIRNI SPORAZUM

 

Članak 24.

 

Okvirni sporazum može se sklopiti u svim postupcima jednostavne nabave, osim u postupcima izravnog ugovaranja iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od dvije godine. Okvirni sporazum može se izvršavati izdavanjem narudžbenice (iznos do 7.000,00 eura) i/ili sklapanjem ugovora o nabavi (iznos jednak ili veći od 7.000,00 eura).

Ugovor o nabavi mora se sklopiti, a narudžbenica se mora izdati prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora i/ili narudžbenice ne smije biti dulje od tri mjeseca od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

Ukupna plaćanja bez PDV-a tijekom izvršenja okvirnog sporazuma po svim ugovorima i/ili narudžbenicama ne smiju biti jednaka ili veća od vrijednosti pragova za provedbu postupka temeljem kojeg je okvirni sporazum sklopljen kao ni jednaka ili veća od vrijednosti pragova za primjenu ZJN 2016.

Na sve ostalo što nije regulirano ovim Pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016 i drugih propisa koji se odnose na okvirni sporazum.

 

 

IX. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA

 

Članak 25.

 

Ugovor o nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen i izvršavati se u skladu s uvjetima po kojima je proveden postupak i odabranom ponudom.

Ugovorne strane sklapaju ugovor o nabavi ili okvirni sporazum u pisanom obliku najkasnije u roku od 30 dana od završetka postupka. Pisani oblik važi i za sve kasnije izmjene i/ili dopune ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma.

 

Članak 26.

 

Ugovor o nabavi ili okvirni sporazum, sklopljen u svim postupcima jednostavne nabave osim u postupcima izravnog ugovaranja iz članka 9. ovoga Pravilnika, Naručitelj smije izmijeniti tijekom njegova trajanja odgovarajućom primjenom odredbi ZJN 2016 i odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Ukupna plaćanja bez PDV-a po svim izmjenama ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma ne smiju biti jednaka ili veća od vrijednosti pragova za provedbu postupka temeljem kojeg je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen kao ni jednaka ili veća od vrijednosti pragova za primjenu ZJN 2016.

Naručitelj smije izdane narudžbenice ili sklopljene ugovore u postupku izravnog ugovaranja iz članka 9. ovoga Pravilnika izmijeniti tijekom njihova trajanja, pod uvjetom da ukupna plaćanja bez PDV-a po svim izmjenama ne smiju biti jednaka ili veća od 7.000,00 eura.

 

Članak 27.

 

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o nabavi ili okvirni sporazum tijekom njegova trajanja ako je ugovor ili okvirni sporazum značajno izmijenjen što bi zahtijevalo novi postupak nabave.

Na raskid ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

 

X. PROJEKTNI NATJEČAJ

 

Članak 28.

 

Projektni natječaj je posebni režim nabave na čiju provedbu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZJN 2016 koje se odnose na projektni natječaj kao i odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupke jednostavne nabave – javno prikupljanje ponuda i ograničeno prikupljanje ponuda.

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Postupci jednostavne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17).

 

Članak 30.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17).

 

Članak 31.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/4

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.