GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. veljače 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za komunalni sustav i promet

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 – u daljnjem tekstu. Pravilnik), u članku 4. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

„Odsjek za komunalno redarstvo, u kojem se obavljaju poslovi nadzora nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu, kao i drugih općih akata Grada i relevantnih propisa vezanih uz komunalno gospodarstvo kojima je utvrđena nadležnost komunalnih redara, poslovi nadzora sukladno odredbama zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke, nadzora nad provedbom općeg akta Grada kojim se uređuje upravljanje pomorskim dobrom na području grada Rijeke te nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru, kao i drugi poslovi određeni odlukom o redu na pomorskom dobru, poslovi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija, kao i poslovi izdavanja rješenja i obveznih prekršajnih naloga utvrđenih propisima i općim aktima Grada vezanih uz prethodno navedene nadležnosti komunalnog redarstva te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.“

 

Članak 2.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 12. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO KOMUNALNE POSLOVE, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „srednja stručna sprema društvene, tehničke, zdravstvene ili humanističke struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

Kod radnog mjesta rednog broja 14. SAVJETNIK ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE, broj izvršitelja povećava se sa 4 na 6 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 19. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROMET opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prometne ili građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

Kod radnog mjesta rednog broja 24. ADMINISTRATIVNI TAJNIK ODSJEKA mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE ODSJEKA“.

Opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „srednja stručna sprema društvene, tehničke, zdravstvene ili humanističke struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

Kod radnog mjesta rednog broja 34. REFERENT ZA OČEVID U PROSTORIMA, opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „srednja stručna sprema tehničke, ekonomske ili upravne struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

Kod radnog mjesta rednog broja 37. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO KOMUNALNE POSLOVE,  opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi:  „srednja stručna sprema društvene, tehničke, zdravstvene ili humanističke struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 40. SAVJETNIK ZA JAVNE POVRŠINE I KOMUNALNE OBJEKTE,  41. SAVJETNIK ZA POMORSKO DOBRO, 42. SAVJETNIK ZA ZELENE POVRŠINE i  45. SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I SANITARNE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova,  samostalnosti u radu, stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama te stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: visoka složenost stručnih poslova unutar upravnog tijela.

Samostalnost u radu: samostalno obavljanje zadataka sukladno zakonskim i drugim propisima, uz nadzor neposrednog rukovoditelja.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: kontakti sa strankama, kontakti unutar upravnog tijela sa službenicima Odsjeka, voditeljem Odsjeka i pročelnikom Upravnog odjela i komunikacija s drugim javnopravnim tijelima.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i zakonitosti postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog mjesta, te odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi“.

Iza radnog mjesta rednog broja 54. REFERENT – KOMUNALNI REDAR, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 55. i glasi:

„55. REFERENT – POMORSKI REDAR

Kategorija: III

Potkategorija: referent

Razina: –

Klasifikacijski rang: 11.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za komunalno redarstvo

Broj izvršitelja: 2

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za

obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • obavlja nadzor nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke, nadzora nad provedbom općeg akta Grada kojim se uređuje upravljanje pomorskim dobrom na području grada Rijeke te nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru, kao i druge poslove određene odlukom o redu na pomorskom dobru, nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, propisa o držanju kućnih ljubimaca, propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave, propisa kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u dijelu koji se odnosi na nadzor neovlaštenog kampiranja iz djelokruga jedinice lokalne samouprave, propisa kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja iz djelokruga jedinice lokalne samouprave, nadzor nad davanjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kiosaka, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, reklamnih i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina za druge svrhe te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave (60%)
  • vodi i rješava upravni postupak, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik rada, sastavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu i druga izvješća iz svog djelokruga rada, priprema prijedloge odgovora iz svog djelokruga rada na pitanja i pritužbe, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama, sudjeluje u funkcioniranju sustava za evidenciju komunalnih problema-Gradsko oko (20%)
  • obavlja nadzor nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti ili druge djelatnosti, nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika, nadzor nad radom komunalnih i trgovačkih društava iz nadležnosti Odsjeka te prikupljanja i postupanja s otpadom, nadzor nad primjenom propisanih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mjera na sprečavanju širenja ambrozije i drugih mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz djelokruga jedinica lokalne samouprave (10%)
  • obavlja poslove dežurstva pri čemu osim poslova iz svog djelokruga rada obavlja i sve druge poslove iz djelokruga komunalnog redarstva, sudjeluje u radu komunalnih i trgovačkih društava i proračunskih korisnika iz nadležnosti Odsjeka te obavlja i druge poslove koje mu povjeri viši savjetnik-koordinator, voditelj odsjeka i pročelnik (10%)

 

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema građevinske, sanitarne ili druge tehničke ili društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit.

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 55. do 62. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 56 do 63.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 55. odnosno novog rednog broja 56. ADMINISTRATIVNI TAJNIK ODSJEKA mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE ODSJEKA“.  Opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi: „srednja stručna sprema društvene, tehničke, zdravstvene ili humanističke struke ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/26-64

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 19. veljače 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.