GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je 

 

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke

za razdoblje 2024.-2028. godine

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovim se Planom upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine (u daljnjem tekstu: Plan) uređuju planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke za propisano razdoblje.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) redovito upravlja pomorskim dobrom na svom području i održava ga u općoj upotrebi sukladno ovome Planu.

Na pomorskom dobru na području Grada nema specifičnih obilježja ovisno o krajobraznima posebnostima, morfološkim svojstvima obale i njezine razvedenosti, svojstvima morskog eko-sustava i ekološkoj mreži Natura 2000 te prisutnosti kulturno-povijesnih lokaliteta i graditeljskog nasljeđa. 

 

Članak 2.

Grad upravlja pomorskim dobrom na svom području u skladu s načelima i kriterijima utvrđenim zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke (u daljnjem tekstu: Zakon).

Upravljanjem pomorskim dobrom na području Grada osigurava se zaštita autentičnih krajobraznih, prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Upravljanje pomorskim dobrom na području Grada uključuje cjeloviti koordinirani proces radnji i aktivnosti, koje se provode sukladno odredbama Zakona, radi osiguravanja opće upotrebe pomorskog dobra, pravne i stvarne zaštite i reda na pomorskom dobru, odgovornog planiranja uz održivi razvoj i sustavnog nadzora.

 

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI NA POMORSKOM DOBRU I PRIORITETI NJIHOVE REALIZACIJE

 

Članak 3.

 

Planirane aktivnosti redovitog upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke uključuju:

 1. redovno održavanje i unaprjeđivanje pomorskog dobra u općoj upotrebi,
 2. brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra,
 3. gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a ostaju u općoj upotrebi,
 4. gradnju građevina i uređenje površina za zahvate za koje su izdane građevinske dozvole,
 5. nadzor nad pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
 6. davanje dozvola na pomorskom dobru,
 7. unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske,
 8. nadzor nad ovlaštenicima dozvola na pomorskom dobru radi osiguranja da pomorsko dobro koriste u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru,
 9. održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi.

 

Članak 4.

 

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, OIB: 06531901714 za vrijeme trajanja turističke sezone redovno obavlja sakupljanje i odvoz otpada sa područja plaža grada Rijeke, a zimi povremeno čišćenje i odvoz krupnog otpada.

Dio obale, odnosno pomorskog dobra za koje je izdana dozvola, održava i čisti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru.

 

Članak 5.

Upravni odjel za komunalni sustav i promet Grada (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) prema potrebi osigurava dohranjivanje plaža, strojno i ručno poravnanje i uređenje podloga na istima, koje se javlja uslijed nepovoljnog djelovanja morskih struja.

 

Članak 6.

 

Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, odnosno, moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

 

Članak 7.

Prioritet pri realizaciji aktivnosti na pomorskom dobru predstavlja zaštita i osiguravanje nesmetanog pristupa pomorskom dobru, održavanje reda na pomorskom dobru te unapređivanje pomorskog dobra.

 

III. IZVORI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANIH AKTIVNOSTI NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 8.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu Grada, od prihoda na osnovu naknada za koncesije i za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene, od naknada za dozvole na pomorskom dobru te od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane općim aktom kojim se uređuje red na pomorskom dobru.

 

IV. PLAN ODRŽAVANJA I DOHRANJIVANJA PLAŽA NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 9.

 

U razdoblju 2024.-2028. godine planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

1.

Plan čišćenja i održavanja obale, mora i podmorja

(građevinsko obrtnički radovi)

  1.614.440,00

2.

Plan sadnje i održavanje zelenila

  53.000,00

3.

Plan postavljanja zaštitnih brana za kupače na uređenim plažama

 40.000,00

4.

Plan postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

4.000,00

5.

Dohranjivanje plaža šljunkom

315.000,00

 

Sveukupno sredstva za 2024. do 2028. godinu, održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi:

2.026.440,00

 

Članak 10.

U razdoblju 2024.-2028. godine planira se dohranjivanje plaža šljunkom na sljedećim lokacijama: Preluk, kamp Preluk, ”S zavoj”, plaža za osobe s invaliditetom Kostanj, Lungo mare, Bivio, Razbojna, Ploče, Vila Nora, plaža za pse Kantrida, Igralište, Brgudi, Grčevo, Ružićevo, Srebrena, Glavanovo, Park hotel, Vila Olga, Sablićevo, Križić i plaža za pse Brajdica.

 

V. PLAN GRADNJE NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 11.

 

U razdoblju 2024.-2028. godine planiraju se izvesti slijedeći radovi gradnje na pomorskom dobru:

 

1.

Gradnja i održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more

 

56.000,00

2.

Uređenje sportsko-rekreacijskog područja Preluk

1.000.000,00

3.

Plan uklanjanja nezakonitih nasipa

 

10.000,00

4.

Plan uklanjanja molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i drugih građevina kao i građevina u lukama i drugih samostalnih infrastrukturnih objekata, koje nisu vidljive na DOF-u 5/2011

20.000,00

5.

Prioritetna sanacija plaža

240.000,00

6.

Izrada projektne dokumentacije

40.000,00

7.

Nadzor nad radovima

40.000,00

8.

Plan uklanjanja nezakonitih sidrenih blokova, lanaca, konopa i plutača za privez brodova

5.000,00

 

Sveukupno sredstva za 2024. do 2028. godinu, gradnja pomorskog dobra:

1.411.000,00

 

U razdoblju 2024.-2028. godine ne planira se ozelenjavanje okoliša infrastrukturnih objekata na pomorskom dobru.

 

 

VI PLAN DAVANJA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

 

 

Članak 12.

 

Dozvola na pomorskom dobru je upravni akt kojim se ovlašteniku daje vremenski ograničeno pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kojom se ne ograničava niti isključuje opća upotreba pomorskog dobra, a za obavljanje djelatnosti može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem, izvedena u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, prostornim planovima donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje te podzakonskim aktom iz Zakona.

 

Članak 13.

 

U razdoblju 2024.-2028. godine planira se davanje dozvola za sljedeće djelatnosti na lokacijama:

(klik za uvećanu tablicu)

Grafički prikaz lokacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmet objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

Članak 14.

Dozvola na pomorskom dobru izdaje se na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvola na pomorskom dobru iz članka 22. ovoga Plana, izdaje se na rok do 20 dana na zahtjev gospodarskog subjekta.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) objavljuje javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru iz članka 14. stavka 1. ovoga Plana u „Službenim novinama Grada Rijeke“, na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr i najmanje u jednom dnevnom glasilu.

 

Članak 16.

 

Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) provodi se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo čine tri člana te isti broj zamjenika, po jedan član iz Upravnog odjela, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima za ocjenjivanje ponuda u natječaju iz članka 17. ovoga Plana.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ispunjavaju uvjete iz natječaja i ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

 

Članak 17.

 

Kriteriji za ocjenjivanje ponuda u natječaju iz članka 16. stavka 5. ovoga Plana utvrđuju se kako slijedi:

 • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru-najviše 60% ocjene ponude,
 • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra-najviše 10% ocjene ponude,
 • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima-najviše 10% ocjene ponude,
 • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova)-najviše 20% ocjene ponude.

 

Članak 18.

 

Tekst natječaja iz članka 16. ovoga Plana mora sadržavati sljedeće:

 1. oznaku lokacije za koji se izdaje dozvola na pomorskom dobru te izvod iz grafičkog prikaza lokacija iz članka 13. stavka 2. ovoga Plana,
 2. vrsta djelatnosti i početni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru, koji se utvrđuju sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru,
 3. vrijeme trajanja dozvole na pomorskom dobru,
 4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
 5. iznos i vrstu jamstva za ozbiljnost ponude kojeg treba dostaviti svaki ponuditelj, kao i podatke o računu u korist kojeg se uplaćuje jamstvo,
 6. rok za podnošenje ponude na natječaj,
 7. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan započeti obavljanje djelatnosti,
 8. obvezu odabranog ponuditelja da o svom trošku ishodi odgovarajući akt utvrđen podzakonskim aktom kojim se uređuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za objekt u kojem će se obavljati djelatnost (za sredstva: kiosk, montažni objekt-do 12 m2),
 9. naznaku da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja ostvari najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju,
 10. obvezu ponuditelja da dostavi instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere,
 11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:
  • koji je koristio pomorsko dobro  bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
  • koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
  • koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi davanja dozvole na pomorskom dobru.

 

Članak 19.

 

Instrumenti osiguranja iz članka 18. stavka 1. točke 10. su:

 • izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
 • izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,
 • izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru,
 • bankarska garancija, novčani polog, bjanko zadužnica ili zadužnica do iznosa koji pokriva ukupnu svotu naknade za dozvolu na pomorskom dobru za vrijeme trajanja dozvole na pomorskom dobru, koja mora biti izdana na propisanom obrascu, potvrđenu kod javnog bilježnika te popunjena sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice, a kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

 

Članak 20.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju iz članka 16. ovoga Plana mora sadržavati:

 1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
 2. naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za dozvolu,
 3. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (za djelatnosti: ugostiteljstvo i trgovina),
 4. prospekt proizvođača ili fotografiju sredstava (za djelatnosti koje se ne odnose na ugostiteljstvo i trgovinu),
 5. sljedeću dokumentaciju:

5.1. za kiosk, montažni objekt do 12 m2 i pripadajuću terasu:

  • tehnički opis sa detaljnim opisom primijenjenih materijala, načina zatvaranja bočnih stranica objekta i opisom opreme terase
  • situacija u mjerilu 1:500
  • tlocrt i presjeci u mjerilu 1: 100
  • prostorni prikaz sa uklapanjem u fotografiju lokacije

5.2. za prikolicu površine do 12 m2 i terasu:

  • dokaz o registraciji prikolice
  • nacrt/fotografiju prikolice iz koje će biti razvidna površina
  • prostorni prikaz sa uklapanjem u fotografiju lokacije

5.3. za škrinju ili aparat za sladoled i štand:

  • prospekt proizvođača ili fotografiju sredstava.
 1. jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog godišnjeg iznosa naknade za dozvolu na pomorskom dobru,
 2. dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluge koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima ili izjavu da isto neće upotrebljavati ili neće pružati navedene usluge,
 3. podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole,
 4. podatak o prethodnom iskustvu i dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti, odnosno korištenju pomorskog dobra (reference-potvrde izdane ponuditelju)
 5. odgovarajući akt utvrđen podzakonskim aktom kojim se uređuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za objekt u kojem će se obavljati djelatnost (za sredstvo: kiosk, montažni objekt-do 12 m2),
 6. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

 

Članak 21.

 

Na temelju zaprimljenih ponuda na natječaju iz članka 16. ovoga Plana, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada iz stavka 1. ovoga članka, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik.

 

Članak 22.

 

Dozvola na pomorskom dobru može se dati na zahtjev na rok do 20 dana za obavljanje komercijalno-rekreacijske djelatnosti (kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe i sl.) na lokacijama iz članka 13. stavka 1. ovoga Plana, uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate ulaska.

Zahtjev za izdavanjem dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Upravnom odjelu.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

 1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
 2. dokaz da podnositelj zahtjeva nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
 3. dokaz da podnositelj zahtjeva nema nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,
 4. naznaku lokacije na koju se zahtjev odnosi sa opisom sadržaja djelatnosti i vremenski period korištenja,
 5. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

Članak 23.

 

Na temelju zaprimljenog zahtjeva iz članka 22. stavka 2. ovoga Plana te prijedloga Upravnog odjela, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada iz stavka 1. ovoga članka, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik.

 

Članak 24.

 

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti.

Zabrana iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je brinuti se o tome da se pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Ako utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, Gradonačelnik je dužan donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru.

 

Članak 25.

 

Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

 • pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija,
 • postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama.

Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

 • držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene  i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku,
 • spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,
 • redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,
 • ostaviti slobodan pojas u skladu s grafičkim prikazom lokacija iz članka 13. stavka 2. ovoga Plana.

Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.

 

VII. PLAN NADZORA OVLAŠTENIKA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 26.

 

Red na pomorskom dobru, u smislu cjelovitog sustava mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra, propisat će se općim aktom Grada kojim se uređuje red na pomorskom dobru, a ovlašteni službenici Upravnog odjela (pomorski redari) imat će ovlasti obavljanja nadzora nad provedbom tog akta i obavljanja drugih poslova određenim općim aktom kojim se uređuje red na pomorskom dobru.

 

Članak 27.

U razdoblju 2024.-2028. godine planira se redovito obavljanje nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Pomorski redari Grada obavljat će kontrolu poštivanja opsega i granica korištenja pomorskog dobra utvrđenim u rješenju o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Ukoliko pomorski redari utvrde da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, Gradonačelnik će donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru, sve sukladno odredbama Zakona.

 

Članak 28.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je uvažiti opći javni interes i značaj pomorskog dobra, propise o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Koncesijska odobrenja izdana temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdana.

 

Članak 30.

Do donošenja rješenja o stjecanju ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu i općem aktu Grada kojim se uređuje red na pomorskom dobru, nadzor nad redom na pomorskom dobru obavljat će se sukladno odredbama općeg akta Grada kojim se uređuje komunalni red.

 

Članak 31.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/21

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.