GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

 

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente  za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 1.120.000,00 eura.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

Rashodi

Plan 2024.

1

2

3

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke – Zaštita muzejske građe

 

 

Zaštita muzejske građe

38.000,00

 

Ukupno I.:

38.000,00

 

II. Javne potrebe u kulturi

 

1.

Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

Sufinanciranje programa prijavitelja na javni poziv za javne potrebe u kulturi – djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara

54.745,00  

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

205.005,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat 

 

Sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

18.250,00

 

 

Ukupno II.:

 

278.000,00  

 

 

III. Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

 

 1.

Motorni brod Galeb

 

 

Troškovi posade broda Galeb

8.100,00

 

Ukupno III.:

8.100,00

 

IV. Kapitalna ulaganja u objekte kulture

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Provedba programa monitoringa Kosog tornja

4.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Provedba dodatnih ulaganja u objekte kulture u ex bloku Rikard Benčić

15.000,00

3.

Kuća Colazio

 

Provedba usluge izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio u Rijeci

1.350,00

4.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Provedba usluge izrade prijedloga prezentacije zida na Trgu Ivana Klobučarića

6.600,00

5.

Obnova Teatrina

 

Provedba usluga izrade idejnog rješenja uređenja prostora Teatrina

15.000,00

6.

Preseljenje Klimtovih slika

Provedba programa preseljenja Klimtovih slika

30.000,00

7.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

Provedba programa izvođenja zaštitnih radova grobnih mjesta

15.000,00

 

Ukupno IV.:

86.950,00

 

V. Europski projekti

1.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Provedba programa prenamjena broda Galeb u brod muzej

54.950,00

2.

Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt

 

Provedba programa stavljanja T objekta u funkciju

1.000,00

3.

Povežimo se baštinom – EU

 

Provedba programa pokretanja kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

359.000,00

 

Ukupno V.:

414.950,00

 

 

VI. Otplata zajma

1.

Otplata zajma za Palaču šećerane i m/b Galeb

 

Otplata zajma za Ugovor o dugoročnom kreditu za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

292.000,00

 

Ukupno VI.:

292.000,00

 

VII. Ostale programske aktivnosti

1.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Provedba programa pješačka turistička signalizacija i obilježavanje kulturne baštine

2.000,00

 

Ukupno VII.:

2.000,00

 

 

Ukupno II.-VII.:

1.082.000,00

 

SVEUKUPNO:

1.120.000,00

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/13

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.