GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje

 

I.

 

Na popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji će biti predmetom kupoprodaje sadašnjem zakupniku uvrstit će se sljedeći poslovni prostor:

  • poslovni prostor na adresi u Rijeci, Ribarska 4/B, površine 61,00 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade koja je izgrađena na k.č.br. 770, k.o. Rijeka i upisan je u z.k. ul. 12365 iste k.o. kao E-7,
  • poslovni prostor ima energetski certifikat razred B, oznake P_847_2015_10930_SZ2,
  • kupoprodajna cijena za poslovni prostor iznosi 166.000,00 EUR, a utvrđena je temeljem procjembenog elaborata broj 133/2023,
  • jamčevina iznosi 16.600,00 EUR.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/15

URBROJ: 2170-1-01-00-24-12

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.