GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase

bez naknade radi rekonstrukcije raskrižja Škurinje na državnoj cesti DC403

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11 i 144/21) Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, u ime i za račun Republike Hrvatske, sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi bez naknade Republici Hrvatskoj, nekretnine u k.o. Plase, ukupne površine 15.738 m2, ukupne vrijednosti 919.099,20 eura, a koje se sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/22-01/000056, URBROJ: 2170-1-13-01-23-0012 od 20. veljače 2023. godine, nalaze unutar zahvata rekonstrukcije raskrižja Škurinje na državnoj cesti DC403 u gradu Rijeci, označene kao:

 • č.br. 1473/27 površine 772 m2, upisana u z.k.ul. 2310,
 • č.br. 1473/28 površine 35 m2, upisana u z.k.ul. 2310,
 • č.br. 1473/30 površine 672 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/31 površine 876 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/32 površine 908 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/57 površine 9 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/33 površine 2 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/35 površine 397 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/36 površine 3.369 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/37 površine 419 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/39 površine 95 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/41 površine 121 m2, upisana u z.k.ul. 2405,
 • č.br. 1473/42 površine 452 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/43 površine 174 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/56 površine 9 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1473/49 površine 1.119 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1473/22 površine 38 m2, upisana u z.k.ul. 15216,
 • č.br. 1473/50 površine 12 m2, upisana u z.k.ul. 15216,
 • č.br. 1473/51 površine 47 m2, upisana u z.k.ul. 15216,
 • č.br. 1479/6 površine 1.557 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1479/7 površine 31 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1479/5 površine 1.194 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1479/8 površine 775 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1484/1 površine 181 m2, upisana u z.k.ul. 2405,
 • č.br. 1484/5 površine 655 m2, upisana u z.k.ul. 2405,
 • č.br. 1485/19 površine 66 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1485/20 površine 14 m2, upisana u z.k.ul. 4192,
 • č.br. 1485/21 površine 77 m2, upisana u z.k.ul. 4748,
 • č.br. 1490/20 površine 1.559 m2, upisana u z.k.ul. 2405,
 • č.br. 1491/9 površine 58 m2, upisana u z.k.ul. 2831,
 • č.br. 1491/10 površine 5 m2, upisana u z.k.ul. 2405,
 • č.br. 1491/11 površine 40 m2, upisana u z.k.ul. 2831.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva u ime Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/10

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.