GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Sukladno članku 48. stavku 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) te članku 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o sklapanju Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (u daljnjem tekstu: Sporazum) kojim će kao posredničko tijelo za odabir operacija primiti bespovratna sredstva tehničke pomoći za rad Odsjeka za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo.

 

  1. Na temelju članka 1. stavka 1. Sporazuma, Gradu Rijeci za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija u provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja, dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 885.000,00 eura.

 

  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke kao posredničkog tijela za odabir operacija Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačkim tijelom Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/14

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.