GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

Razrješuje se Marijan Mihajić dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

Za člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Valter Štefan.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/24

URBROJ: 2170-1-01-00-24-7

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.