GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Vežica i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 5. veljače 2024. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice

Školskog odbora Osnovne škole Vežica

 

 

I.

 

Iva Erceg razrješuje se dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Vežica.

 

II.

 

Anđelka Jurašić Mikašinović imenuje se članicom Školskog odbora Osnovne škole Vežica.

 

III.

 

Mandat novoizabrane članice Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Školskog odbora Osnovne škole Vežica.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/20-62

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 5. veljače 2024.

 

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.