GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/23), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju člana i imenovanju članice Odbora

 za javna priznanja Grada Rijeke

 

I.

Razrješuje se Duško Milovanović dužnosti člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

 

II.

Za članicu Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Petra Karanikić.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/24

URBROJ: 2170-1-01-00-24-8

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.