GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju odredbe članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 u vlasništvu Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke:

– k.č.br. 725/13, k.o. Rubeši, Pavlovac – put, površine 345 m2

koja predstavlja dio nerazvrstane ceste – Ulice Ljubljanska cesta.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/1

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.