GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije

na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija)

 

I.

Poništava se 3. ponovljeni postupak davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

 

II.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u 3. ponovljenom postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija u turizmu), KLASA: UP/I-612-01/23-01/1, URBROJ: 2170-1-09-00-24-5, zaključen 29. siječnja 2024. godine, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

III.

 

Novi postupak davanja koncesije iz točke I. ove Odluke, pokrenut će se u roku od najkasnije 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), a u vezi sa člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), raspisano je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija).

Obavijest o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija) objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2023/S 01K-0050282 od 29. studenog 2023. godine.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 22. siječnja 2024. godine, s početkom u 13:30 sati te su na istom predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdili kako u propisanom roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda, kao što je navedeno u Zapisniku o otvaranju ponuda u 3. ponovljenom postupku davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija u turizmu) KLASA: UP/I-612-01/23-01/1, URBROJ: 2170-1-09-00-24-4 od 22. siječnja 2024. godine te u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u 3. ponovljenom postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija u turizmu), KLASA: UP/I-612-01/23-01/1, URBROJ: 2170-1-09-00-24-5 od 29. siječnja 2024. godine.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), utvrdilo Prijedlog odluke o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), sukladno članku 38. stavku 1. točki 2. i stavku 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

 Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana objave ove Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/16

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.