GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije

na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 

I.

Poništava se 3. ponovljeni postupak davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

 

II.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u 3. ponovljenom postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, KLASA: UP/I-612-01/23-01/2, URBROJ: 2170-1-09-00-24-5, od 29. siječnja 2024. godine, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

III.

 

Novi postupak davanja koncesije iz točke I. ove Odluke, pokrenut će se u roku od najkasnije 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke. 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b stavaka 1. i  2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), a u vezi sa člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), raspisano je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Obavijest o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2023/S 01K-0050298 od 29. studenog 2023. godine.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 22. siječnja 2024. godine, s početkom u 13:00 sati te su na istom predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdili kako u propisanom roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda, kao što je navedeno u Zapisniku o otvaranju ponuda u 3. ponovljenom postupku davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, KLASA: UP/I-612-01/23-01/2, URBROJ: 2170-1-09-00-24-4 od 22. siječnja 2024. godine te u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u 3. ponovljenom  postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, KLASA: UP/I-612-01/23-01/2, URBROJ: 2170-1-09-00-24-5 od 29. siječnja 2024. godine.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), utvrdilo Prijedlog odluke o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno članku 38. stavku 1. točki 2. i stavku 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana objave ove Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/17

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.