GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10 i 10/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i

zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se plaća Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost u Gradu Rijeci obavljaju profesionalno, te visina naknade za rad i druga prava dužnosnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Plaću dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka iznose:

  • za Gradonačelnika – 6,42
  • za zamjenika Gradonačelnika – 5,45.

 

Članak 4.

 

Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad.

Mjesečna naknada za rad Gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka iznosi 30% od umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za Gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Mjesečna naknada za rad zamjenika Gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka iznosi 30% od umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika Gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 

Članak 5.

 

Za vrijeme obavljanja dužnosti dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima, osim prava na plaću, pravo na staž osiguranja i ostvaruje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obavljanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke.

 

Članak 6.

 

Za vrijeme obavljanja dužnosti dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima, osim prava na naknadu za rad, pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obavljanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke.

 

Članak 7.

 

Za vrijeme obavljanja dužnosti, dužnosnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada Rijeke za službene potrebe sukladno aktima Grada Rijeke.

 

Članak 8.

 

Rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose.

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) i Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke koji dužnost obavljaju volonterski (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/12

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.