GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 38. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 15. i 25. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke sadašnjem zakupniku

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev sadašnjeg zakupnika trgovačkog društva SLADIS d.d. iz Rijeke, Krešimirova 16, OIB: 07414713567, za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, u zgradi na adresi u Rijeci, Korzo 41/D, sagrađenoj na k.č. 877, upisanoj u z.k.ul. 12395, k.o. Rijeka, i to kao:

„28. Suvlasnički dio: 176/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-28)

ULICA KORZO 41D

Poslovni prostor u Rijeci u ulici Korzo 41 D, u prizemlju, koji se sastoji od dvije prostorije i wc-a u površini od 45 m2“,

po utvrđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 230.000,00 EUR (slovima: dvjestotridesettisuća eura)/1.732.935,00 kn (slovima: jedanmilijunsedamstotridesetdvije tisućedevetstotridesetpet kuna).

Osim kupoprodajne cijene iz prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva dužan je Gradu Rijeci platiti trošak izrade procjembenog elaborata i energetskog certifikata poslovnog prostora.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da u ime Grada Rijeke, u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke, sklopi ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sa podnositeljem zahtjeva iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/2

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.