GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 38. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 15. i 25. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/19 i 3/22) te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke sadašnjem zakupniku

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev sadašnje zakupnice dr. sc. Maje Kovačević, dr. med. dent., za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, u zgradi na adresi u Rijeci, Žrtava fašizma 10, sagrađenoj na k.č. 108/3, upisanoj u z.k.ul. 5188, k.o. Rijeka, i to kao:

„10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10)

Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Žrtava fašizma 10, koji se sastoji od tri

prostorije, prostorije u suterenu, hodnika i wc-a ukupne površine 99 m2“,

po utvrđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 190.000,00 eura (slovima: stodevedesettisuća eura).

Osim kupoprodajne cijene iz prethodnog stavka, podnositeljica zahtjeva dužna je Gradu Rijeci platiti trošak izrade procjembenog elaborata i energetskog certifikata poslovnog prostora.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da u ime Grada Rijeke, u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke, sklopi ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sa podnositeljicom zahtjeva iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/9

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.