GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u

dječje vrtiće Grada Rijeke

 

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22) u članku 6. stavku 2. riječi: „djeca prema sljedećem redoslijedu“ brišu se.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/22

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.