GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19 i 114/22), članka 22. stavka 4. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka

 

I.

 

Imenuje se Niko Cvjetković za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. lipnja 2024. godine.

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

O b r a z l o ž e nj e

Dana 4. siječnja 2024. godine Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka (broj: 3/2024). Natječaj je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske dana 10. siječnja 2024. godine, broj: 4, dnevnoj tiskovini “Novi list” i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Rijeka, također dana 10. siječnja 2024. godine. 

Predviđeni rok za primanje prijava istekao je dana 22. siječnja 2024. godine.

Unutar propisanoga natječajnog roka zaprimljena je jedna prijava. Prijava je otvorena i razmatrana na 52. sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka održanoj dana 30. siječnja 2024. godine. Prijavu je podnio Niko Cvjetković. Prijavi kandidata Nike Cvjetkovića prileži sva potrebna dokumentacija slijedom čega isti udovoljava natječajnim uvjetima.

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg rada i Plana rada za četverogodišnje razdoblje, Nova knjižnica-Otporna knjižnica, Smjernica razvoja Gradske knjižnice Rijeka za četverogodišnje razdoblje, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka odlučilo je podržati kandidata Niku Cvjetkovića, magistra knjižničarstva. Kandidat Niko Cvjetković, osim formalnih zahtjeva, kroz svoje smjernice i viđenje mjesta i uloge Gradske knjižnice, kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike, dokazuje svoje stručne i organizacijske kompetencije, koje upućuju da će kandidat i dalje uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka u narednom četverogodišnjem mandatu.

Utvrđuje se da je pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, čiji su članovi za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka predložili kandidata Niku Cvjetkovića.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

 

KLASA: 024-01/24-01/11

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.