GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od

prirodnih nepogoda Grada Rijeke

 

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Jasna Grgurić Malović, dipl. oec., Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, za predsjednicu,
  2. Jelena Jukić Lovrić, dipl. iur., Upravni odjel za komunalni sustav i promet, za članicu,
  3. Mladen Mladenović, dipl. ing. građ., Upravni odjel za gradsku imovinu, za člana,
  4. Davor Tomičić, dipl. ing. građ., Upravni odjel za gradsku imovinu, za člana,
  5. Srđan Knežević, dipl. oec., Upravni odjel za opće poslove, za člana.

 

Članak 2.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 3.

 

Poslovi Povjerenstva utvrđeni su člankom 14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

 

Članak 4.

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/8

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.