GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Godina XI – broj 2.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024 godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava

unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 6. veljače 2024. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/18

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 22. veljače 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.