GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Turnić i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. siječnja 2024. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice

Školskog odbora Osnovne škole Turnić

 

I.

Nevenka Česal razrješuje se dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Turnić.

 

II.

Nikolina Velnić imenuje se članicom Školskog odbora Osnovne škole Turnić.

 

III.

Mandat novoizabrane članice Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Školskog odbora Osnovne škole Turnić.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/9-59

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 15. siječnja 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.