GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Srdoči i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. siječnja 2024. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana

Školskog odbora Osnovne škole Srdoči

 

I.

Đuro Dragosavac razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Srdoči.

 

II.

Istvan Demeter imenuje se članom Školskog odbora Osnovne škole Srdoči.

 

III.

Mandat novoizabranog člana Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Školskog odbora Osnovne škole Srdoči.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/6-59

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 15. siječnja 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.