GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. prosinca 2023.

Godina X – broj 19.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Kozala i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. prosinca 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju člana i imenovanju članice

Školskog odbora Osnovne škole Kozala

 

I.

 

Razrješuje se Dragan Basta dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Kozala.

 

II.

 

Imenuje se Ljiljana Ilić članicom Školskog odbora Osnovne škole Kozala.

 

III.

 

Mandat novoizabrane članice Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Školskog odbora Osnovne škole Kozala.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/143-56

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 28. prosinca 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović v.r.