GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2024. godine, donio je

 

O D L U K U

o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

I. Pravna osnova

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/23; u daljnjem tekstu: Plan).

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

II. Razlozi donošenja

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

 • razmatranja uvjeta gradnje i uređenja površina unutar izdvojenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene planske oznake R1-3 i mogućnosti prenamjene dijela navedenog područja u mješovitu namjenu planske oznake M2,
 • utvrđivanja uvjeta za gradnju na tom području.

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

 • integrirati dio dosadašnjeg područja građevinskog područja za izdvojenu sportsko – rekreacijsku namjenu u građevinsko područje mješovite namjene,
 • utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar istih.

Detaljna namjena površina, odnosno točan omjer površine mješovite namjene planske oznake M2 u odnosu na sportsko-rekreacijsku namjenu planske oznake R1, utvrdit će se izmjenama i dopunama Plana.

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

 • pribaviti mišljenje od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je li za plan potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14),
 • pribaviti mišljenja od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,
 • razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,
 • utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,
 • pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene,
 • izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

   

  VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

  Članak 6.

   

  U postupku Ocjene Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

  1. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51 000 Rijeka,
  2. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
  3. Javna ustanova  Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,
  4. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
  5. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
  6. MUP Ravnateljstvo Civilne zaštite –  područni ured Rijeka, rijeka112@mup.hr,
  7. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
  8. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
  9. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka,
  10. Grad Rijeka, Upravni Odjel za komunalni sustav i promet, ovdje,
  11. Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51 000 Rijeka,
  12. Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51 000 Rijeka,
  13. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51 000 Rijeka.

   

  Članak 7.

  Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

   

  Članak 8.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

   

  KLASA: 024-02/24-01/15-61

  URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

  Rijeka, 29. siječnja 2024.

   

  Gradonačelnik
  Marko Filipović, v. r.