GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju odredbe članka 18. stavka 4. Zakona o kazalištima („Narodne novine” broj 23/23) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. siječnja 2024. donio, je

 

ODLUKU

o imenovanju intendantice

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I.

Imenuje se Dubravka Vrgoč za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

II.

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti počevši od 1. siječnja 2025. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

 

Intendantu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka Marinu Blaževiću mandat završava dana 31. prosinca 2024. godine. Sukladno odredbama Zakona o kazalištima, natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta.

Dana 3. studenog 2023. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za mandatno razdoblje od 2025. do 2028. godine.

U skladu s člankom 22. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka  natječaj je objavljen istovremeno u Novom listu i u „Narodnim novinama“ 15. studenog 2023. godine. Rok za prijavu kandidata je bio 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.

Za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,

– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture,  

– afirmiranost na području kulture,

– znanje engleskog jezika.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja bili su dužni u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno mora sadržavati financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa, a intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.

U natječaju su bili navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti:

– životopis,

– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),

– dokaz o radnom stažu u području kulture (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), koji između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, kojim se dokazuje najmanje 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili

– dokaz o radnom iskustvu – potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a kojim se dokazuje najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl., uz usmenu provjeru po potrebi).

Natječaj je bio otvoren 30 (trideset) dana računajući od dana objave odnosno od 16. studenog 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava pravodobno su zaprimljene ukupno 4 (četiri) prijave kandidata kako slijedi:

  1. Michael Capasso
  2. Dražen Siriščević
  3. Ana Vilenica
  4. Dubravka Vrgoč.

Prijava kandidata Michaela Capassa nije sadržavala četverogodišnji program rada Kazališta, stoga ju u daljnjem postupku Kazališno vijeće nije razmatralo.

Kazališno vijeće je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2023. godine razmatralo prijave kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja te su dana 8. siječnja 2024. godine obavljeni razgovori s kandidatima kako slijedi:

  1. Ana Vilenica
  2. Dražen Siriščević
  3. Dubravka Vrgoč.

Nakon održanih razgovora s kandidatima te evaluacije pristiglih prijava, članovi Kazališnog vijeća su glasali o prijavama na natječaj kako slijedi:

– kandidatkinja Dubravka Vrgoč dobila je dva glasa članova Kazališnog vijeća,

– kandidat Dražen Siriščević dobio je također dva glasa članova Kazališnog vijeća,

– jedan član Kazališnog vijeća ostao je suzdržan prilikom glasovanja.

Kazališno vijeće je istoga dana, 8. siječnja 2024. godine, donijelo Zaključak kojim je utvrđeno da su se glasovi članova Kazališnog vijeća ravnomjerno raspodijelili na dva kandidata slijedom čega nemaju prijedlog kandidata za imenovanje intendanta za mandatno razdoblje od 2025.-2028. godine. Sukladno Zakonu o kazalištima, predložili su Gradonačelniku Grada Rijeke da izvrši izbor između kandidatkinje Dubravke Vrgoč i kandidata Dražena Siriščevića i donese odluku o imenovanju intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Člankom 18. stavkom 4. Zakona o kazalištima propisano je da intendanta nacionalnog kazališta na prijedlog kazališnog vijeća imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača. Slijedom navedenoga, po primitku Zaključka Kazališnog vijeća, Gradonačelnik je na temelju dostavljenih prijava odlučio kao u izreci ove Odluke.

Ponuđeni četverogodišnji program kandidatkinje Dubravke Vrgoč donosi progresivnu viziju razvoja Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te pozicionira riječko kazalište u središnju mediteransku, time i europsku kazališnu kuću. Svojim programom Dubravka Vrgoč najavila je okupljanje renomiranih riječkih pisaca, glazbenika, likovnih umjetnika, arhitekata, dizajnera, izdavača, filozofa, sociologa, profesora koji bi, zajedno s kazališnim umjetnicima, promišljali razvoj kazališta i njegove estetske smjernice.

U praktičnom smislu ponuđeni program Dubravke Vrgoč anticipira suvremenost teatra, ali oslanja se i na tradiciju. Uz najave brojnih suradnji i povezivanja s drugim kazališnim kućama, specifično se u njenom programu izdvaja ideja predstavljanja lokalne dramske i glazbene literature te predstavljanje najmlađe generacije riječkih pisaca. Kazalište koje se širi izvan zgrade kazališta, inkluzivni procesi između kazališta i građana, povezivanje žanrova i različitih oblika umjetničkog izražavanja samo su neke od značajki njenog programa. Uz korištenje digitalnih platformi za streaming predstava, preko kazališta u riječkim kvartovima sve do niza koprodukcija, gostovanja, čine program koji je ponudila kvalitetno osmišljenim i izvedivim.

U programu Dubravke Vrgoč također se ističe perspektiva i veliki potencijal ansambala hrvatske i talijanske drame, riječko kazalište postaje regionalno operno središte uz konsolidiranje orkestra i naglašava se intenzivno ulaganje u odgoj novih generacija baletnog ansambla. Upravo takva sveobuhvatnost programa donosi viziju kvalitetnog budućeg rada Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Kandidatkinja Dubravka Vrgoč magistra je komparativne književnosti i diplomirana dramaturginja. Bila je intendantica HNK u Zagrebu, predsjednica Europske kazališne konvencije, osnivačica je, umjetnička ravnateljica i selektorica Festivala svjetskog kazališta u Zagrebu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, a u njenom životopisu dug je niz autorskih projekata koje je osmislila i organizirala, kao što je dug i niz seminara, konferencija i stručnih skupova na kojima je sudjelovala.

Slijedom naprijed navedenog, Gradonačelnik je odlučio kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-02/24-01/3-3

URBROJ: 2170-1-02-00-24-7

Rijeka, 11. siječnja 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.