GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Godina XI – broj 1.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23), članka 36. stavka 3. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju članova Kazališnog vijeća

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I.

 

Za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Nina Violić,

– Aleksandar Mijatović,

– Kristian Čarapić.

II.

 

Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/14-61

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 29. siječnja 2024.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.