GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. prosinca 2023.

Godina X – broj 19.Na temelju članka 5. i 13. stavka 2. Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19, 5/22 i 8/23), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. prosinca 2023. godine, donio je

 

 

O D L U K U

o dodjeli nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“

 

I.

 

Dodjeljuju se nagrade odgojno-obrazovnim radnicama za individualni doprinos u odgoju i obrazovanju:

– Ivani Crnić iz Dječjeg vrtića Rijeka,

– Tanji Tuhtan-Maras iz Osnovne škole Gornja Vežica i

– Ingrid Šlosar iz Osnovne škole Eugen Kumičić.

 

II.

 

Nagradu iz točke I. ove Odluke čini novčani iznos od 1.000,00 eura (slovima: tisućueura) i pisano priznanje.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/139-55

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 18. prosinca 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.