GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 29. prosinca 2023.

Godina X – broj 19.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13  i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. prosinca 2023. godine, donio je

 

IZMJENE

Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/23) članak 2. mijenja se i glasi:

“U 2023. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

R.br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom za

2023. godinu

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom

63.200,00

2.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

–          sanitarnih objekata,

–          obalnih zidova,

–          obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

–          sunčališta,

–          staza,

–          stubišta,

–          opreme u moru (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana),

–          razastiranje i planiranje šljunka na plažama

–          uređenje prilaza plažama,

–          uređenje obalnog puta Lungo mare,

–          održavanje stjenskih pokosa

–          bravarski radovi,

–          ostalo.

55.646,00

3.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

10.600,00

4.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida

11.550,00

5.

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

800,00

6.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

2.262,00

7.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

560,00

8.

Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk

0,00

9.

Sanacija stjenskog pokosa Sablićevo

77.146,00

10.

Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče u Rijeci osobama s invaliditetom

14.837,00

11.

Sanacija stjenskog pokosa Glavanovo

160.690,00

12.

Aqualifter – pomagalo za osobe s invaliditetom

23.078,00

13.

Rampa za ulaz u more – plaža Kostanj

21.753,00

14.

Uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga

21.230,00

15.

Nadzor nad radovima

2.660,00

16.

Nabava penjalica za ulaz u more

10.000,00

 

Sveukupno sredstva za 2023. godinu:

476.012,00

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od kojih se 82.143,00 eura odnosi na naknadu za koncesije i 38.500,00 eura na naknadu od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, zatim 278.696,00 eura neutrošeni prihod od naknada za koncesije na pomorskom dobru iz 2022. godine te prihod iz izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.673,00 eura.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 476.012 eura.”

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

KLASA: 024-02/23-01/145-56

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 29. prosinca 2023.

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.