GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

Višegodišnji plan uravnoteženja

Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2024. do 2026. godine

 

Članak 1.

 

U cilju uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način korištenja procijenjenog prenesenog viška iz 2023. godine u iznosu od 9.993.520,00 eura.

 

Članak 2.

 

Preneseni višak iz članka 1. ovoga Plana planira se koristiti u 2024. godini u iznosu od 8.665.710,00 eura, a u 2025. godini u iznosu od 1.327.810,00 eura.

 

Članak 3.

 

Korištenje prenesenog viška iz članka 2. ovoga Plana planirano je u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/153

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.