GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine  Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na  sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22, 7/23 i 12/23) – u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak/  manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

 

*Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu se nalaze na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-01/23-01/155
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu