GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju odredbe članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada  Rijeke ( ” Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ” Službene novine Grada  Rijeke ” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 ), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici  7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

 

*Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

KLASA: 024-01/23-01/135
URBROJ: 2170-1-01-00-23-33
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu