GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

za 2024. godinu

 

 Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • obrazovanje u području tehničke kulture,
 • promocija tehničke kulture,
 • poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
 • funkcioniranje sustava tehničke kulture,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
 • nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 • ulaganje u razvoj tehničke kulture,
 • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,
 • poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
 • poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,
 • ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj tehničke kulture, te povećanje razine uključenosti djece, mladeži i građana u tehničku kulturu.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu po aktivnostima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Upravnog odjela utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, po provedenom Javnom pozivu.

Upravni odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Članak 4.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Upravnom odjelu.

Korisnik također podnosi Upravnom odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 5.

 

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/163

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU